جستجوی سالمونلا انتریکا سرووار اینفنتیس با PCR در بین جدایه‌های گروه C سالمونلای طیور و تعیین الگوی مقاومت دارویی آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه بیماریهای طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه دامپزشکی و کشاورزی، بنیاد دانشنامه نگاری ایران، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

چکیده

    سالمونلوز یکی از مهم‌ترین بیماری‌های زئونوز است که توسط طیف وسیعی از سرووار‌‌های سالمونلا ایجاد می‌شود.  آخرین بررسی‌ها در گله‌های طیور، بیانگر افزایش شیوع سروتیپ‌های گروه C در میان سالمونلاهای جدا شده است.  سرووار سالمونلا اینفنتیس یکی از اعضای گروه سرمی C و از مهم‌ترین زئونوزهای این گروه به حساب می‌آید.  هدف از این مطالعه، جستجوی سرووار سالمونلا اینفنتیس در میان مجموعه‌ی وسیعی از سالمونلاهای گروه C بود.  بدین منظور یک صد جدایه سالمونلای گروه C از مخزن باکتریایی گروه بیماری‌های طیور دانشکده‌ی دامپزشکی دانشگاه تهران انتخاب شد.  با استفاده از روش PCR و به کارگیری پرایمرهای اختصاصی سالمونلا اینفنتیس، شیوع این سروتیپ در بین صد جدایه مشخص گردید.  سپس با استفاده از روش دیسک دیفوزیون، الگوی مقاومت دارویی جدایه‌های سالمونلا اینفنتیس در برابر ترکیبات ضد میکروبی رایج در پزشکی و دامپزشکی مشخص شد.  نتایج این مطالعه نشان داد که در میان این 100 جدایه، 79 درصد متعلق به سروتیپ سالمونلا اینفنتیس بودند.  نتایج آزمایش سنجش حساسیت ضد میکروبی حاکی از حساسیت تمامی جدایه‌ها در مقابل فلورفنیکل و دانوفلوکساسین بود.  بیش‌ترین مقاومت دارویی نیز مقابل تتراسایکلین، نالیدیکسیک اسید و فورازولیدون مشاهده شد.  مقاومت‌های دارویی چندگانه در این مطالعه بسیار رایج بود.  همه‌ی جدایه‌ها حداقل نسبت به 4 ترکیب ضد میکروبی به طور همزمان مقاوم بودند و حداکثر مقاومت چندگانه دارویی نیز در مقابل 11 ترکیب مشاهده شد.  نتایج تحقیق کنونی بیانگر شیوع بالای سالمونلا اینفنتیس با مقاومت بالای دارویی در گله‌های مرغ گوشتی است که از لحاظ اپیدمیولوژیکی و زئونوز بودن برای موارد سالمونلوز انسانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات