مطالعه واکنش پروتئین A همجوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) با ایمونوگلوبولین برخی گونه های حیوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده دامپزشکی

3 دانشگاه همدان، دانشکده پیرادامپزشکی

4 فارغ التحصیل دانشگاه شهیدچمران دانشکده دامپزشکی

5 دانشجوی تخصصی میکروب شناسی دانشگاهشهید چمران دانشکده دامپزشکی

6 دانش آموخته دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    پروتئین A استافیلوکوکوس اورئوس که در دیواره‌ی سلولی این باکتری قرار دارد، متعلق به گروهی از پروتئین‌های باکتریایی با ویژگی اتصال به ملکول IgG می‌باشد.  اخیراً ما با موفقیت پروتئین A را به صورت هم‌جوش با پروتئین متصل شونده به مالتوز (MBP-Protein A) در E.coli بیان نموده، سپس آن را با پراکسیداز نشان‌دار کردیم.  هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی واکنش این پروتئین A نوترکیب با ایمونوگلوبولین‌های برخی گونه‌های حیوانی است.  بر اساس آزمایش‌های الیزا یا ایمونودات، پروتئین A نشان‌دار به خوبی قادر به شناسایی IgG گربه و سگ بود.  واکنش این پروتئین با IgG گاو و اسب ضعیف و با IgG گوسفند بسیار ضعیف بود.  این پروتئین هیچ واکنشی با IgG مرغ نداشت.  در این تحقیق هم‌چنین قابلیت استفاده از پروتئین A در الیزای غیرمستقیم برای جستجوی پادتن ضد E.coli در سرم گربه و سگ نشان داده شد.  بنابراین، این پروتئین نوترکیب از نظر بیولوژیکی فعال است و می‌تواند حداقل برای برخی گونه‌های حیوانی در آزمایش‌های ایمنی‌شناسی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات