اثر جلبک قهوه ای آسکوفیلوم نودوسم بر ترکیب شیر، هضم پذیری، تخمیر و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در گرمای خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سایر

2 دانشگاه رامین خوزستان

3 هیات علمی دانشگاه

چکیده

    این مطالعه به منظور بررسی اثر جلبک قهوه‌ای آسکوفیلوم نودوسم (تسکو) بر تولید و ترکیب شیر، هضم‌پذیری و تخمیر شکمبه‌ای و نرخ تنفسی گاوهای شیرده هلشتاین در شرایط آب و هوایی گرم خوزستان انجام شد.  در این آزمایش از 6 رأس گاو شیرده هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی 5±15روز در دو دوره‌ی آزمایشی 30 روزه در قالب طرح چرخشی با 2 تیمار (شاهد و 2 درصد تسکو) و 3 تکرار استفاده شد.  پس از دوره‌ی عادت‌پذیری، میزان خوراک مصرفی، هضم‌پذیری مواد مغذی، تولید و ترکیب شیر، نرخ تنفسی- شکمبه‌ای و فراسنجه‌های شکمبه‌ای اندازه‌گیری شد.  نتایج آزمایش نشان داد، که هضم‌پذیری ماده‌ی خشک، NDF، ADF، پروتئین و تولید و ترکیب شیر بین تیمار شاهد و 2 درصد تسکو اختلاف معنی‌داری نداشتند.  بر طبق نتایج قابلیت هضم ظاهری روده‌ای پروتئین، پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه تیمار شاهد و تیمار حاوی تسکو تفاوت معنی‌داری نداشتند (05/0P>).  نرخ تنفسی، نرخ شکمبه‌ای و دمای بدن بین تیمارها متفاوت نبود (05/0P>).  مدت زمان خوردن، نشخوار، استراحت و کل فعالیت جویدن، تفاوت معنی‏داری در 2 تیمار وجود نداشت (05/0P>).  تسکو اثر معنی‏داری بر pH شکمبه و نیتروژن آمونیاکی نداشت (05/0P>).  نتایج آزمایش حاضر نشان داد در دامنه‌ی دمایی (میانگین دما 05/35 سانتی‏گراد) تحت مطالعه ظاهراً حیوانات به شرایط محیطی سازگاری یافته‌اند و دما و به دنبال آن تسکو تأثیری بر آن‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها