اثرات آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) در رقیق کننده بر پایه لستین سویا بر فراسنجه‌های کیفی اسپرم منجمد-ذوب شده ی بز مرخز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و رییس بخش تحقیقات مدیریت پرورش دام و طیور - موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

    این تحقیق با هدف بررسی اثر آنتی‌اکسیدانی غلظت‌های مختلف بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن (BHT) بر فراسنجه‌های اسپرم بز مرخز پس از فرآیند انجماد- ذوب انجام شد.  نمونه‌های منی توسط واژن مصنوعی از 4 رأس بز نر بالغ، هفته‌ای 2 بار جمع‌آوری شد.  سطوح مختلف BHT (0، 5/0، 1، 2 و 4 میلی‌مولار) در رقیق‌کننده‌ای که شامل تریس، فروکتوز و 5/1 درصد لستین سویا بود، استفاده شد.  نمونه‌های اسپرم با رقیق‌کننده‌های مورد نظر رقیق و تا 5 درجه‌ی سانتی‌گراد سرد و سپس در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شدند.  فراسنجه‌های جنبایی، زنده‌مانی، یکپارچگی غشاء، مرفولوژی و حالت آکروزومی اسپرم بز مرخز پس از انجماد- ذوب مورد ارزیابی قرار گرفتند.  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقیق‌کننده حاوی 1 میلی‌مولار BHT در مقایسه با گروه شاهد موجب بهبود در میزان جنبایی، جنبایی پیشرونده، یکپارچگی غشاء و زنده‌مانی اسپرم می‌شود (05/0P<).  سطوح مختلف BHT اثر معنی‌داری روی مرفولوژی و حالت آکروزومی اسپرم نداشتند (05/0P>).  بر اساس نتایج این پژوهش به نظر می‌رسد که افزودن سطح 1 میلی‌مولار BHT به رقیق‌کننده بر پایه‌ی 5/1 درصد لستین سویا، باعث بهبود معنی‌دار پارامترهای کیفیت اسپرم منجمد-ذوب شده، از جمله جنبایی و زنده‌مانی میشود.

کلیدواژه‌ها