دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 77، اسفند 1401، صفحه 1-139 

مقاله پژوهشی

بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی

صفحه 5-14

10.22055/ivj.2020.225021.2245

زلیخا آتابای؛ سید مصطفی پیغمبری؛ سید احمد مدنی؛ اعظم یزدانی


گزارش موردی

گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی

صفحه 123-127

10.22055/ivj.2021.272510.2347

آناهیتا رضائی؛ سروش سابیزا؛ علیرضا غدیری؛ محمد اسدی ایرایی؛ آناهیتا معمار