بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبدی و قلبی در تلفات طیور صنعتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

    هدف از این مطالعه بررسی باکتریولوژیک ضایعات کبد و قلب در تلفات طیور صنعتی و بررسی نقش و میزان وقوع عفونت­های باکتریال غیر از اشریشیاکلای در گله­های طیور صنعتی و تعیین الگوهای حساسیت جدایه­های حاصل بود.  از خون قلب و سطح احشایی کبد 614 لاشه تلف شده از 150 گله (118 گله گوشتی، 14 گله تخم­گذار، 12 گله بوقلمون، 2 گله مادر، 2 گله بلدرچین و 2 گله کبک) از 18 استان کشور نمونه­گیری انجام شد.  جدایه­ها بر اساس روش­های رایج میکروبیولوژیک در حد جنس و گونه طبقه­بندی شد.  از 484 جدایه حاصل، 382 جدایه (92/78) اشریشیاکلای، 37 جدایه (64/7 درصد) سالمونلا، 18 جدایه (71/3 درصد) پروتئوس، 17 جدایه (51/3 درصد) استافیلوکوکوس اورئوس، 9 جدایه (85/1 درصد) استرپتوکوکوس، 7 جدایه (44/1 درصد) سودوموناس آئروجینوزا، 6 جدایه (23/1 درصد) کلبسیلا، 5 جدایه (03/1 درصد) استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و 4 جدایه (71/0 درصد) استافیلوکوک­های کوآگولاز منفی بود و از 165 مورد هیچ جرم باکتریایی جدا نشد.  از یک گله بوقلمون در سن 7 روزگی سالمونلا جداسازی شد.  آزمایش تعیین حساسیت دارویی برای 100 جدایه اشریشیاکلای از گله­های گوشتی، 2 جدایه اشریشیاکلای از گله بلدرچین و  30 جدایه سالمونلا انجام شد.  تعداد 56 الگوی مقاومت در بین جدایه­های اشریشیاکلای گله­های گوشتی مشاهده شد بیشترین مقاومت دارویی جدایه­ها به داکسی­سایکلین، فلومکوئین، تتراسایکلین و انروفلوکساسین مشاهده شد.  در 30 جدایه سالمونلا، 17 الگوی مقاومتی مشاهده شد و بالاترین میزان مقاومت دارویی به آمپی­سیلین و نالیدیکسیک اسید مشاهده شد.  همه­ی جدایه­های سالمونلا متعلق به گروه سرمی D بودند.  نتایج نشان داد اشریشیاکلای مهم­ترین عاملی است که از ضایعات کبد و قلب جدا می­شود ولی به سایر عوامل باکتریایی نیز باید توجه شود.  الگوی مقاومت داروئی جدایه حتی مربوط به یک واحد مرغ­داری متنوع بودند لذا آزمون تعیین حساسیت دارویی پیش از تجویز آنتی­باکتریال­ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها


Abdul‐Aziz, T. (2020). Miscellaneous and Sporadic Bacterial Infections. In: Diseases of Poultry. Swayne, D.E., Boulianne, M., Logue, C.M., McDougald, L.R., Nair, V., Suarez, D.L. (eds.). (14th ed.) Wiley-Blackwell Publication. Ames, Iowa, USA. p. 1043-1085.
Andino, A. & Hanning, I. (2015). Salmonella enterica: survival, colonization, and virulence differences among serovars. The Scientific World Journal, 520179, 1-16.
Akbarian, R., Peighambari, S. M., Morshed, R., & Yazdani, A. (2012). Survey of Salmonella infection in Iranian poultry flocks. Iranian Veterinary Journal, 8, 5-10.
Blackall, P. J. & Hofacre, C. L. (2020). Fowl cholera. In: Diseases of Poultry. Swayne, D.E., Boulianne, M., Logue, C.M., McDougald, L.R., Nair, V., Suarez, D.L. (eds.) (14th ed) John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA. p. 831-846.
Boulianne, M.; Uzal, F.A. and Opengart, K (2020). Clostridial Diseases. In: Diseases of Poultry. Swayne, D.E., Boulianne, M., Logue, C.M., McDougald, L.R., Nair, V., Suarez, D.L. (eds.) (14th ed) John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA. p. 966-994.
Bisgaard, M., Bojesen, A. M., & Christensen, J. P. (2010). Observation on the incidence and aetiology of valvular endocarditis in broiler breeders and detection of a newly described taxon of Pasteurellaceae, Avibacterium endocarditidis. Avian Pathology, 39, 177-181.
Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI): Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. M100-S16. 18th Informational Supplement. (2008). CLSI Press. Wayne, PA, USA.
Doulatyabi, S., Peighambari, S. M., & Morshed, R. (2017). Survey of Salmonella infections in broiler farms around Sanandaj. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 25, 70-78.
Eram, N., Peighambari, S. M., & Yazdani, A. (2013). Study on Salmonella infection in broiler farms around Ghaemshahr: Determination of serotypes and drug resistance pattern of the Salmonella isolates. Journal of Veterinary Laboratory Research, 5, 85-93.
Gast, R. K. & Porter, Jr., R. E. (2020). Salmonella Infections, In Diseases of Poultry. Swayne, D.E., Boulianne, M., Logue, C. M., McDougald, L. R., Nair, V., Suarez, D. L. (eds.) (14th ed) John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA. p. 719-753.
Mayahi, M., Talazadeh, F., Jafari, R. A. & Zamanian Keshavarz, V. (2017). Isolation of Salmonella from Iranian broiler breeder farms and feed. Veterinary Clinical Pathology, 11, 263-275.
Morshed, R. & Peighambari, S. M. (2010). Drug resistance, plasmid profile and random amplified polymorphic DNA analysis of Iranian isolates of Salmonella Enteritidis. New Microbiologica, 33, 47-56.
Nolan, L. K., Vaillancourt, J. P., Barbieri, N. L., & Logue, C. M. (2020). Colibacillosis. In: Diseases of Poultry. Swayne, D. E., Boulianne, M., Logue, C. M., McDougald, L. R., Nair, V., Suarez, D. L. (eds.) (14th ed) John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA. p. 770-830.
Peighambari, S. M., Sorahi Nobar, M., & Morshed, R. (2015). Detection of Salmonella enterica serovar Infantis among serogroup C Salmonella isolates from poultry using PCR and determination of drug resistance patterns. Iranian Veterinary Journal, 11, 54-60.
Peighambari, S. M., Morshed, R., Baziar, M., Sharifi, A., & Sadrzadeh, A. (2018). Salmonellosis in broiler flocks of Golestan province: frequency, serogroups and antimicrobial resistance patterns of Salmonella isolates. New Findings in Veterinary Microbiology, 2, 72-81
Peighambari, S. M., Morshed, R., Shojadoost, B., Nikpiran, H., Haghbin Nazarpak, H., Khakpour, M., Faghih Nasiri, Z., Fallahdoost, M., Kachabi, S. H., Voshtani, R., Rohollahzade, H., & Yazdani, A. (2019)a. Survey of non-typhoid Salmonella infections among some broiler flocks of Mazandaran and Gilan provinces, 2010-2015. Iranian Journal of Veterinary Clinical Sciences, 12, 69-80.
Peighambari, S. M., Qorbaniun, E., Morshed, R., & Haghbin Nazarpak, H. (2019)b. A survey on Salmonella infection in broiler farms around Mashhad city: Determination of serogroups and antimicrobial resistance pattern of the Salmonella isolates. Iranian Veterinary Journal, 15, 34-43.
Rahmani, M., Peighambari, S. M., Svendsen, C. A. Cavaco, L. M. Agersø, Y., & Hendriksen, R. S. (2013). Molecular clonality and antimicrobial resistance in Salmonella enterica serovars Enteritidis and Infantis from broilers in three Northern regions of Iran. BMC Veterinary Research, 9, 66.
Schwarz, S., Kehrenbery, C., & Walsh, T. R. (2001). Use of antimicrobial agents in veterinary medicine and food animal production. International Journal of Antimicrobial Agents, 17, 431-437.
Swayne, D. E., Boulianne, M., Logue, C. M., McDougald, L. R., Nair, V., Suarez, D. L. (2020). Diseases of Poultry (eds.) (14th ed) John Wiley & Sons, Inc., NJ, USA.
Waltman, W. D., Gast, R. K., & Mallinson, E. T. (1998). Salmonellosis. In: A Laboratory Manual for the Isolation and Identification of Avian Pathogens, 4th Ed; Swayne, D. E., Glisson, J. R., Jackwood, M. M., Pearson, J. E., & Read, W. M., American Association of Avian Pathologists, Pennsylvania, USA.