ارزیابی بالینی و رادیوگرافی مفصل لگنی رانی به دنبال جراحی سر و گردن استخوان ران در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای عمومی، دانشکده دامپزشکی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده

    در این مطالعه، 8 قلاده سگ بالغ با دامنه سنی 9 ماه تا دو سال که در معاینه بالینی درد مفصل لگنی-رانی یا صدای اورتولانی داشته و بعد از اخذ رادیوگراف از دو نمای عمود بر هم، و تأیید بیماری مفصل لگنی-رانی، انتخاب شدند.  مواردی که علاوه بر بیماری مفصل لگنی-رانی، مشکلات چندگانه­ ارتوپدی داشتند از مطالعه حذف شدند.  بعد از ارزیابی لنگش و عملکرد مفصل لگنی-رانی، تحت جراحی برداشت سر و گردن استخوان ران (FHO) قرار گرفتند.  بلافاصله بعد از جراحی، از دو نمای عمود بر هم از مفصل لگنی-رانی، رادیوگراف اخذ شد و جدول برنامه مدیریت دارویی و فیزیوتراپی در اختیار صاحبان بیمار قرار داده شد.  مدت زمان انجام مطالعه تا چهار ماه بعد از جراحی ادامه داشت.  نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که عمق استابولوم به طور معنی ­داری در ماه دوم و چهارم بعد از جراحی نسبت به رادیوگراف قبل از جراحی، کاهش نشان می­دهد.  همچنین عمق حفره­ استابولوم در ماه چهارم به طور معنی­ داری نسبت به ماه دوم کاهش نشان می­دهد که اینها همه نشان از پیشرفت بازسازی استخوانی مفصل لگنی-رانی دارد ولی کاهش معنی ­داری در قطر حفره استابولوم نسبت به قبل از جراحی مشاهده نشد.  در انتهای ماه چهارم، در 5/87 درصد موارد، هیچ ارتباط استخوانی بین استخوان ران و حفره­ استابولوم وجود نداشت و همه این موارد لنگش بسیار خفیفی را نشان می­دادند.  تنها موردی که ارتباط استخوانی را نشان می­داد به علت برداشت ناکافی گردن استخوان ران بود که استخوان­ سازی از همین محل شروع شده بود (5/12 درصد)، که با لنگش متوسط و درد در عملکرد مفصل لگنی-رانی همراه بود.  جراحی مجدد برداشت استخوان سازی های ناحیه به خصوص در ناحیه گردن و تروکانتر کوچک تر می تواند به بهبودی شرایط این بیمار کمک کند. تهیه رادیوگراف­های دوره ­ای می­تواند در تشخیص این موارد کمک کننده باشد.  همچنین با گذشت زمان بعد از جراحیFHO ، با افزایش بازسازی استخوانی، انجام جراحی تعویض کامل مفصل لگنی-رانی سخت ­تر می­­شود.

کلیدواژه‌ها


Decamp, C., & Schaefer, S. (2016). Brinker, Piermattei and Flo's handbook of small animal orthopedics and fracture repair. 5th ed. St. Louis, Missouri, USA: Elsevier Health Sciences, Elsevier Health Sciences.Pp:467-517.
Fattahian, H., Mohyeddin, H., Hoseinzadeh, A., Akbarein, H., & Moridpour, R. (2012). Excision Arthroplasty of the Hip Joint in Dogs: The Role of Age, Weight, Degenerative Joint Disease on the Outcome. Kafkas Univ Ve t Fak Derg, 18, 431-436.
Fossum, T.W. (2012) Diseases of the joints. Small animal surgery. 4th ed. St. Louis, Missouri, USA: Elsevier Mosby, Pp:1305-1316.
Harper, T. A. (2017). Femoral head and neck excision. Veterinary Clinics: Small Animal      Practice, 47(4), 885-897.
Horan, F. T. (2005). Robert Jones, Gathorne Girdlestone and excision arthroplasty of the hip. The Journal of bone and joint surgery. British volume, 87(1), 104-106.
Impellizeri, J. A., Tetrick, M. A., & Muir, P. (2000). Effect of weight reduction on clinical signs of lameness in dogs with hip osteoarthritis. Journal of the American Veterinary Medical Association, 216(7), 1089-1091.
Jankovits, D. A., Liska, W. D., & Kalis, R. H. (2012). Treatment of avascular necrosis of the femoral head in small dogs with micro total hip replacement. Veterinary Surgery, 41(1), 143-147.
Naylor, A. D. (2013). Femoral head and neck excision arthroplasty in a Leopard tortoise (Stigmochelys pardalis). Journal of Zoo and Wildlife Medicine, 44(4), 982-989.
Off, W., & Matis, U. (2010). Excision arthroplasty of the hip joint in dogs and cats. Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, 23(05), 297-305.
Piermattei, D. L., & Johnson, K. A. (2004). An atlas of surgical approaches to the bones and joints of the dog and cat (p. 416). Philadelphia: Saunders. Pp:290-321.
Rawson, E. A., Aronsohn, M. G., & Burk, R. L. (2005). Simultaneous bilateral femoral head and neck ostectomy for the treatment of canine hip dysplasia. Journal of the American Animal Hospital Association, 41(3), 166-170.
Sabiza, S., Ronagh, A., & Khajeh, A. (2019). Effective Medical Management and Physiotherapy Program of Femoral Head and Neck Ostectomy (FHO) in 24 Dogs and Cats; Clinical Report. Iranian Journal of Veterinary Surgery, 14(1), 78-84.
Yap, F. W., Dunn, A. L., Garcia-Fernandez, P. M., Brown, G., Allan, R. M., & Calvo, I. (2015). Femoral head and neck excision in cats: medium-to long-term functional outcome in 18 cats. Journal of Feline Medicine and Surgery, 17(8), 704-710.