گزارش یک مورد هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان در یک قلاده گربه مو کوتاه اهلی

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دستیار طب داخلی دام های کوچک، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشجوی دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    هیپرپلازی فیبرواپیتلیال، یک تغییر فیزیولوژیک در بافت پستان است که با افزایش قابل توجه اندازه­ یک یا چند غده­ پستانی مشخص می­شود.  این بیماری به طور معمول در گربه ­های جوان دیده می­شود و همچنین ممکن است در گربه ­های ماده با سن بالا نیز مشاهده شود.  در این گزارش به بررسی مشخصات بالینی، رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی یک گربه مبتلا به هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پرداخته می­شود.  گربه­ ماده 4 ساله با وزن 7/2 کیلوگرم که دارای یک توده بزرگ در زیر ناحیه شکمی بود، به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز ارجاع داده شد.  پس از انجام معاینه بالینی و ارزیابی رادیولوژی مورد عمل جراحی قرار گرفت و توده جدا شده به بخش پاتولوژی ارسال گردید.  توده مزبور توپر بوده و در مقطع برش لوبول­های متعدد که منظره ­ای شبیه به مغز گردو پیدا کرده بود، مشاهده شد.  در بررسی میکروسکوپی، تکثیر سلول­های اپیتلیال مجاری پستانی و تشکیل توبول­های جدید قابل توجه بود.  همچنین میزان زیادی بافت همبند در اطراف لوله ­های تشکیل شده، مشاهده گردید.  در بین رشته ­های همبندی، فضاهای خالی وجود داشت که بیان­ گر ادم بود.  لازم به ذکر است که هیچ­ گونه تغییرات بدخیمی دیده نشد.  در مجموع با توجه به مشخصات بالینی، رادیولوژی و میکروسکوپی، هیپرپلازی فیبرواپیتلیال تشخیص داده شد.  پاتوفیزیولوژی هیپرپلازی فیبرواپیتلیال پستان گربه به خوبی مشخص نشده است اما به احتمال زیاد تغییرات هورمون­های جنسی در ایجاد آن نقش ایفا می­نمایند.

کلیدواژه‌ها


Burstyn, U. (2010). Management of mastitis and abscessation of mammary glands secondary to fibroadenomatous hyperplasia in a primiparturient cat. Journal of the American Veterinary Medical Association236(3), 326-329.
Giménez, F., Hecht, S., Craig, L. E., & Legendre, A. M. (2010). Early detection, aggressive therapy: optimizing the management of feline mammary masses. Journal of Feline Medicine and Surgery12(3), 214-224.
Hayden, D. W., Johnston, S. D., Kiang, D. T., Johnson, K. H., & Barnes, D. M. (1981). Feline mammary hypertrophy/fibroadenoma complex: clinical and hormonal aspects. American Journal of Veterinary Research42(10), 1699.
Hayes, A. A., & Mooney, S. (1985). Feline mammary tumors. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice15(3), 513-520.
Leidinger, E., Hooijberg, E., Sick, K., Reinelt, B., & Kirtz, G. (2011). Fibroepithelial hyperplasia in an entire male cat: cytologic and histopathological features. Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere39(3), 198-202.
MacDougall, L. D. (2003). Mammary fibroadenomatous hyperplasia in a young cat attributed to treatment with megestrol acetate. The Canadian Veterinary Journal44(3), 227.
Millanta, F. A., Calandrella, M., Bari, G., Niccolini, M., Vannozzi, I, & Poli, A. L. E. S. S. A. N. D. R. O. (2005). Comparison of steroid receptor expression in normal, dysplastic, and neoplastic canine and feline mammary tissues. Research in Veterinary Science79(3), 225-232.
Payan-Carreira, R. (2013). Feline mammary fibroepithelial hyperplasia: a clinical approach. Insights from Veterinary Medicine. InTechOpen, 215-232.
Pereira, P. D., Carvalheira, J., & Gärtner, F. (2004). Cell proliferation in feline normal, hyperplastic and neoplastic mammary tissue–an immunohistochemical study. The Veterinary Journal168(2), 180-185.
Wehrend, A., Hospes, R., & Gruber, A. D. (2001). Treatment of feline mammary fibroadenomatous hyperplasia with a progesterone-antagonist, 148(11), 346-7.