دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 75، مرداد 1401، صفحه 1-139