ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل‌ لیپیدی سرم در گربه‌های آلوده به توکسوپلاسما گوندای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانش آموخته دکترای حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    توکسوپلاسموز، یک بیماری مهم مشترک بین انسان و دام، در سرتاسر دنیا است.  برخی از تحقیقات تجربی نشان داده است که آلودگی به توکسوپلاسما گوندی، بر شاخص­های هماتولوژیک و بیوشیمیایی از جمله پروفایل­های لیپیدی سرم، تأثیر می­گذارد.  هدف از انجام مطالعه­ی حاضر، ارزیابی تغییرات هماتولوژی و پروفایل­ لیپیدی سرم در گربه­های آلوده به توکسوپلاسما گوندی، ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی اهواز بود.  خون­گیری از  100 قلاده گربه­ی خانگی، از هر دو جنس (52 قلاده ماده و 48 مورد نر) و در محدوده­ی سنی 3 ماه تا 17 سال صورت گرفت.  جهت تعیین آلودگی به توکسوپلاسما، در اشکال حاد و مزمن، به ترتیب از روش­های آگلوتیناسیون تغییر یافته و واکنش زنجیره­ای پلی­مراز استفاده گردید.  شاخص­های اندازه­گیری شده شامل تعداد گلبول­های سفید، گلبول­های قرمز، غلظت هموگلوبین، هماتوکریت، میانگین حجم سلولی، میانگین هموگلوبین سلولی، میانگین غلظت هموگلوبین سلولی، توزیع دامنه­ی حجم گلبول­های قرمز، تعداد تام پلاکت‌ها، نوتروفیل­ها، لنفوسیت­ها، ائوزینوفیل­ها، مونوسیت­ها و غلظت سرمی کلسترول تام، کلسترول HDL، LDL و VLDL، تری­گلیسرید، ترانسفرین و آهن، در گروه­های آلوده و سالم بودند.  نتایج نشان داد که شیوع عفونت، در اشکال حاد و مزمن توکسوپلاسموز، به ترتیب 11 و 32 درصد بودند.  در مقایسه بین گروه­ها، میزان کلسترول تام و همچنین کلسترول LDL در هر دو گروه آلوده نسبت به گروه سالم، به شکل معنی­داری بالاتر بود.  علاوه بر این، در گروه آلوده، میانگین کلسترول HDL، در جنس نر نسبت به ماده افزایش معنی‌داری را نشان داد.  تمام گربه­های مبتلا، از نژاد مو کوتاه اهلی بودند و میانگین سنی آن­ها نسبت به گربه­های سالم، به طور معنی‌داری بالاتر بود.  بررسی حاضر نشان داد که علی­رغم فرضیه­ی مصرف کلسترول توسط انگل برای تشکیل واکوئل، غلظت کلسترول تام و کلسترول LDL سرم، در گربه­های آلوده، بیشتر از حیوانات سالم بودند.  این احتمال وجود دارد که انگل در محیط غنی از کلسترول و LDL، تکثیر راحت­تری داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Abbasian, L. E., Talebi Meymand, F. A., & Shirbazou, S. H. (2012). Role of Toxoplasma gondi infection in serum level of testosterone. Kowsar Medical Journal, 16(2), 123-127.
Bansal, D. E., Bhatti, H. A., & Sehgal, R. A. (2005). Role of cholesterol in parasitic infections. Lipids in Health and Disease, 4(10), 1-7.
Barr, S. C., & Bowman, D. D. (2011). Blackwell's Five-Minute Veterinary Consult Clinical Companion: Canine and Feline Infectious Diseases and Parasitology (2nd Edition). Wiley & Blackwell. Chichester West Sussex, UK. Pp: 526-534.
Beikpour, F., Ahadi, M. T., & Habibzadeh, S. H. (2015). Relationship between Cholesterol, HDL, LDL and Toxoplasmosis Infection. Journal of Nurse and Physician Within War, 3(8), 70-75.
Bernal, R. C., & Gennari, S. M. (2019). Clinical Toxoplasmosis in dogs and cats. Frontiers in Veterinary Science, 6(54), 1-9.
Coppens, I., & Joiner, K. A. (2003). Host but not parasite cholesterol controls Toxoplasma cell entry by modulating organelle discharge. Molecular Biology of the Cell, 14(9), 3804-3820.
Dalimi Asl, A. A. H., Farhadi Moftakhar, A., & Sharifian, M. (2006). Alteration of hematological indices during experimentally infection of rat with Toxoplasma gondii (RH strain). Pajouhesh-Va-Sazandegi, 19(1), 2-8. 
Denkers, E. Y., & Gazzinelli, R. T. (1998). Regulation and function of T-cell mediated immunity during Toxoplasma gondii infection. Clinical Microbiology Reviews, 11(4), 569-588.
Dubey, J. P., Lindsay, D. S., & Lappin, M. R. (2009). Toxoplasmosis and other intestinal coccidial infections in cats and dogs. The Veterinary Clinics of North America, Small Animal Practice, 39(6), 1009-1034.
Ettinger, S. J., & Feldman, E. C. (2010). Textbook of Veterinary Internal Medicine:    Diseases of the Dog and Cat (7th Edition). Elsevier Saunders. Philadelphia, USA. Pp: 1850-1874.
Haddadzadeh, H. R., Khazraiinia, P., Aslani, M., Rezaeian, M., Jamshidi, S., Taheri, M., & Bahonar, A. (2006). Seroprevalence of Toxoplasma gondii infection in stray and household cats in Tehran. Veterinary Parasitology, 138(3), 211-216.
Hamidinejat, H., Mosallanejad, B., Avizeh, R., Razi Jalali, M. H., Ghorbanpour, M., & Namavari, M. (2011). Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibody prevalence in Ahvaz feral cats, Iran. Jundishapur Journal of Microbiology, 4(4), 217-222.
Ihara, F., & Nishikawa, Y. (2014). Starvation of low-density lipoprotein-derived cholesterol induces bradyzoite conversion in Toxoplasma gondiiParasites and Vectors7(1), 1-5.
Mahmood, O. I. (2016). Effect of Toxoplasmosis on hematological, biochemical and immunological parameters in pregnant women in Tikrit city, Iraq. Tikrit Journal of Pure Science21(3),‏ 24-27.
Martens, S., Parvanova, I., Zerrahn, J., Griffiths, G., Schell, G., Reichmann, G., & Howard, J. C. (2005). Disruption of Toxoplasma gondii parasitophorous vacuoles by the mouse p47-resistance GTPases. PLoS Pathogens, 1(3), e24.
Milovanovic, I., Busarcevic, M., Trbovich, A., Vladimir, I., Uzelac, A., & Djurkovic-Djakovic, O. (2017). Evidence for host genetic regulation of altered lipid metabolism in experimental toxoplasmosis supported with gene data mining results. PLoS One, 12(5), e0176700.
Milovanovic, I., Vujanic, M., Klun, I., Bobic, B., Nikolic, A., Ivovic, V., Trbovich, A. M., & Djurkovic-Djakovic, O. (2009). Toxoplasma gondii infection induces lipid metabolism alterations in the murine host. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 104(2), 175-178.
Portugal, L. R., Fernandes, L. R.,  Pietra Pedroso, V. S.,  Santiago, H. C., Gazzinelli, R. T., & Alvarez-Leite, J. (2008). Influence of low-density lipoprotein (LDL) receptor on lipid composition, inflammation and parasitism during Toxoplasma gondii infection. Microbes and Infection, 10(3), 276-284.
Sagud, M., Vlatkovic, S., Svob Strac, D., Sviben, M,, Zivkovic, M., Vilibik, M., Vuksan-Cusa, B., Mihaljevic-Peles, A., & Pivac, N. (2018). Latent Toxoplasma gondii infection is associated with decreased serum triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol ratio in male patients with schizophrenia, Croatia. Comprehensive Psychiatry, 82, 115-120.
Sibley, D., Khan, A., Ajioka, J. W., & Rosenthal, B. M. (2009). Genetic diversity of Toxoplasma gondii in animals and humans. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 364, 2749-2761.
Silaghi, C., Knaus, M., Rapti, D., Kusi, I., Shukullari, E., Hamel, D., Pfister, K., & Rehbein, S. (2014). Survey of Toxoplasma gondii and Neospora caninum, haemotropic mycoplasmas and other arthropod-borne pathogens in cats from Albania. Parasites and Vectors, 11(7), 1-10.
Wang, Z., Zhang, D. X., & Zhao, Q. (2015). Infection stimulated anemia results primarily from interferon gamma-dependent, signal transducer and activator of transcription 1-independent red cell loss. Chinese Medical Journal, 128(7), 948-955.