ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت و بیماری‌های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران‎‎

2 استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران‎‎

3 دانشیار، گروه بیماری های طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، کرج، ایران‎‎

4 دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران‎‎

چکیده

    هدف مطالعه، ارزیابی واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بر میزان تکثیر و دفع یک جدایه­ی ویروس حاد بیماری نیوکاسل در جوجه­های گوشتی است.  یکصد و چهل جوجه­ی یک‌روزه­ی گوشتی سویه­ی راس خریداری و در روز اول جهت تعیین زمان واکسیناسیون از 20 قطعه خون­­گیری و بقیه به طور تصادفی به 6 گروه مساوی 20 قطعه‌ای تقسیم شدند.  جوجه‌های گروه اول، دوم، سوم و چهارم در سن 8 روزگی به ترتیب با واکسن‌های B1، کلون، ویتاپست و اوینیو به روش قطره چشمی واکسینه شدند، جوجه­های گروه پنجم و ششم نیز‌ به عنوان کنترل مثبت و منفی با آب مقطر استریل تلقیح شدند.  در سن 35 روزگی، جوجه­های گروه­های 1 تا 5 با یک دهم میلی‌لیتر از مایع آلانتوئیک حاوی EID50105 ویروس حاد نیوکاسل به ­­روش چشمی- بینی و جوجه­های گروه ششم با PBS استریل تلقیح شدند و روزانه 2 بار جهت نشانه­های درمانگاهی مشاهده شدند.  در روزهای 2، 5، 10 و 15 پس از تلقیح، 3 جوجه از همه­ی گروه­ها به روش تصادفی انتخاب و پس از تهیه­ی سوآب استریل از کلواک و نای به روش انسانی کشتار و نمونه­های بافتی از نای، ریه، کلیه، کبد و طحال و مغز جمع‌آوری شد و آزمایش Real time PCR انجام شد.  نتایج نشان داد در روزهای 2 و 5 بعد از چالش ویروس در سواب نای و کلواک و  بافت‌های نای، ریه، کلیه، کبد و طحال تمام گروه‌های واکسینه به میزان معنی‌داری کمتر از گروه کنترل مثبت بود.  مطالعه­ی حاضر نشان داد واکسن‌های پنوموتروپ و ویسروتروپ بیماری نیوکاسل پادتن محافظت کننده در ماکیان ایجاد می­نمایند و هر دو نوع واکسن گله گوشتی را به ‌خوبی در مقابل بروز نشانه‌های بالینی و تلفات در برابر ویروس حاد بیماری نیوکاسل محافظت می­کنند و میزان دفع ویروس را از دستگاه تنفس و دستگاه گوارش به مقدار زیادی کاهش می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


Alders,­ R.G.­ and Spradbrow, P.B. (2001). Controlling Newcastle disease in village chickens a field manual. Australian Centre for International Agricultural Research, Pp: 112.
Alexander, D.J. (1998). Newcastle Disease. Klumer Academic Publishers, Boston, Pp: 147-160.
Alexander, D.J.; Manvell, R.J.; Banks, J.; Collins, M.S.; Parsons, G.; Cox, B.et al. (1999). Experimental assessment of the pathogenicity of the Newcastle disease viruses from outbreaks in Great Britian in 1997 for chickens and turkeys and the protection afforded by vaccination. Avian Pathol, 28: 501–512.
Alexander, D.J.; Bell, J.G. and Alders, R.G. (2004). A Technology review: Newcastle disease with special emphasis on its effect on village chickens. Rome, Fao,Pp: 161.
Allan, W.H.; Lancaster, J.E. and Toth, B. (1978). Newcastle Disease Vaccines Their Production and Use. FAO Animal Production and Health Series, 10: 100-110.
Asl Najjari,A.H.; Nili, H.; Asasi,K.; Mosleh, N.; Rohollahzadeh, H.and Mokhayeri,S. (2017). Efficacy of thermostable I-2 Newcastle disease vaccine compared to B1 commercial vaccine in broiler chicken. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University, 18(2): 103–107.
Boroomand, Z.; Jafari, R.A. and Mayahi, M. (2016). Molecular characterization and phylogenetic study of the fusion genes of Newcastle disease virus from the recent outbreaks in Ahvaz, Iran. Virus disease, 27: 102-105.
Boven, M.V.; Bouma, A.; Fabri, T.H.F.; Katsma, E.; Hartog, L.and Koch, G.(2008) Herd immunity to Newcastle disease virus in poultry by vaccination. Avian Pathology, 37(1):1-5.
Daniela, S. G.; Barbara, T. and Hofmann, M. A. (2000). Detection of Newcastle disease virus in organs and faeces of experimentally infected chickens using RT-PCR. Avian Pathology, 29: 143– 152.
Degefa, T.; Dadl, L.; Yami, A. and Nassir, M. (2004). Technical and economic evaluation of different methods of Newcastle disease vaccine administration. Transboundary and Emerging Diseases, 51: 365-369.
Feizi, A. and Nazeri, M. (2011). Comparative Study of Antibody Titers Obtained from Avinew, LaSota, and Clone30 Vaccines in Broiler Chicks with HI Test. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5: 554-558.
Fentie, T.; Dadi, K.; Kassa, T.; Sahle, M. and Cattoli, G. (2014). Effect of vaccination on transmission characteristics of highly virulent Newcastle disease virus in experimentally infected chickens. Avian Pathol, 43: 420-426.
Haque, M.; Hossain, M.; Islam, M.; Zinnah, M.; Khan, M. and Islam, M. (2010). Isolation and detection of Newcastle disease virus from field outbreaks in broiler and layer chickens by Reverse Transcription–Polymerase Chain Reaction. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine, 8: 87-92.
Jordan, F.T.W. (1990). Poultry Diseases, 3th ed. Cambrig University Prees, London, PP: 121-146, 159-166.
Kapczynski, D.R.; King, D.J. (2005). Protection of chickens against overt clinical disease and determination of viral shedding following vaccination with commercially available Newcastle disease virus vaccines upon challenge with highly virulent virus from the California 2002 exotic Newcastle disease outbreak. Vaccine, 23: 3424–3433.
King, D.J. (1996). Influence of chicken breed on pathogenicity evaluation of velogenic neurotropic Newcastle disease virus isolates from cormorants and turkeys. Avian Dis, 40: 210–217.
Leslie, J. (2000). Newcastle Disease: Outbreak Losses and Control Policy Costs. Veterinary Record, 146: 603-606.
Liu, J.;Zhu,J.; Xu,H.; Li,J.; Hu,Z.; Hu,S. et al. (2017). Effects of the HN Antigenic Difference between the Vaccine Strain and the Challenge Strain of Newcastle Disease Virus on Virus Shedding and Transmission. Viruses journal, 9(8): 225.
Mayahi, M.(2013). poultry viral diseases.2th ed. Shahid Chamran university press, ahvaz, Pp: 1-26.(in persian).
Mayahi, M.; Boroomand, Z.; Jafari, R. and Zahabi, H. (2016). Study on experimental infection of Newcastle Disease virus in local breeder chicks infected with infectious bursal disease virus. Veterinary Researches & Biological Products, 117: 11-23.
Miller, P.J.; King, D.J.; Afonso, C.L. and Suarez, D.L. (2007). Antigenic differences among Newcastle disease virus strains of different genotypes used in vaccine formulation affect viral shedding after a virulent challenge.Vaccine, 25: 7238–7246.
Miller, P.J.; Estevez, C.; Yu, Q.; Suarez, D.L. and King, D.J. (2009). Comparison of viral shedding following vaccination with inactivated and live Newcastle disease vaccines formulated with wild-type and recombinant viruses. Avian Disease, 53: 39–49.
Miller, P.J.; Afonso, C.L.; El Attrache, J.; Dorsey, K.M.; Courtney, S.C.; Guo, Z.et al. (2013). Effects of Newcastle disease virus vaccine antibodies on the shedding and transmission of challenge viruses. Developmental and Comparative Immunology, 41: 505-513.
Miller, P.J. and Koch, G. (2020). Newcastle disease In: Disease of poultry. 14th ed. John Wiley & Sons, Inc, Iowa, PP: 111-129.
Mohamed,M.H.A.;Abdelaziz,A.M.;Kumar,S.;Al-Habib,M.A.and­ Megahed,M.M. (2016). Effect of phylogenetic diversity of velogenic Newcastle disease virus challenge on virus shedding post homologous and heterologous DNA vaccination in chickens, Avian Pathology, 45(2): 228-234.
Sarcheshmei, M.; Dadras, H.; Mosleh, N.and Mehrabanpour,M. (2016). Comparative Evaluation of The Protective Efficacy of Different Vaccination Programs Against a Virulent Field Strain of the Newcastle Disease Virus in Broilers. Brazilian Journal of Poultry Science,18(3): 363-370.
Silva,M.S.;Susta,L.; Moresco,K. and Swayne, D. E. (2016). Vaccination of chickens decreased Newcastle disease virus contamination in eggs. Avian Pathology, 45(1): 38-45.
Thayer, S.G. and Beard, C.W.Serological procedures. In: Dofour-Zavala, L.; Swayne, D.E.; Glisson, J.R.; Pearson, J.E.; Reed, W.M.;Jackwood, M.W. and Woolcock, P.R. (2008).  A Laboratory Manual for the Isolation, Identification and Characterization of Avian Pathogens. 5th edition. American Assosiation of Avian Pathologists, Athens, GA, PP: 222-229.
Villegas, P. Titration of biological suspensions. In: Dofour-Zavala, L.; Swayne, D.E.; Glisson, J.R.; Pearson, J.E.; Reed, W.M.;Jackwood, M.W. and Woolcock, P.R. (2008). A Laboratory Manual for the Isolation, Identification and Characterization of Avian Pathogens. 5th edition. American Assosiation of Avian Pathologists, Athens, GA, Pp: 217-221.
Wakamatsu, N.; King, D.; Kapczynski, D.; Seal, B. and Brown, C. (2006). Experimental pathogenesis for chickens, turkeys, and pigeons of exotic Newcastle disease virus from an outbreak in California during 2002-2003. Veterinary Pathology, 43: 925-933.
Wambura, P. (2006). Comparative propagation of shape Newcastle disease virus (strains I-2 and V4) on chicken embryo tracheal explants.Veterinary research communications, 30: 673-677.