ارزیابی اثر قطره چشمی لیدوکایین و بوپیواکایین روی فشار داخلی چشم و مدت زمان بی‌حسی قرنیه در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

    علت اصلی ایجاد گلوکوم افزایش فشار داخلی چشم می‌باشد.  برای اندازه­گیری فشار داخلی چشم در حیوانات نیاز به استفاده از داروهای بی­حسی موضعی می­باشد.  این داروها ممکن است باعث تغییر فشار داخلی چشم شده و در تشخیص این بیماران تداخل ایجاد کنند.  لذا هدف از انجام مطالعه­ی حاضر، تولید و استفاده از داروهای بی­حسی موضعی که کم­ترین اثر را روی فشار داخلی چشم ایجاد ­کنند، می‌باشد.  در این مطالعه فرم قطره­ی چشمی دو داروی لیدوکایین 1 درصد و بوپیواکایین 4/0 درصد تولید شده و اثر آن­ها روی فشار داخلی چشم در 20 قلاده سگ بالغ نژاد بومی مورد بررسی قرار گرفت.  بدین صورت که قطره­ی لیدوکایین در چشم راست نیمی از سگ­ها و چشم چپ نیمی دیگر و در چشم مقابل نرمالین سالین به عنوان کنترل چکانده شد.  فشار داخلی چشم قبل از چکاندن دارو و در دقایق 0، 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 بعد از چکاندن دارو به وسیله­ی دو دستگاه تونومتر iCare و تونوپن­وت اخذ شد.  یک هفته بعد، اثر قطره بوپیواکایین تولید شده به روش مشابه بررسی گردید.  قطره­ی لیدوکایین تغییری در فشار داخلی چشم با هیچ‌کدام از دستگاه‌های تونومتر نشان نداد.  قطرهِ‌ی بوپیواکایین باعث افزایش موقتی فشار چشم به محض چکاندن دارو شد که با دستگاه iCare این افزایش معنی‌دار بود (014/0P=) ولی بلافاصله بعد از آن به حد نرمال برگشت؛ با این حال نتایج به دست آمده با دستگاه تونوپن­وت تغییر معنی­داری نشان نداد.  مدت زمان بی­حسی قرنیه در اثر لیدوکایین 7/14 دقیقه و بوپیواکایین 5/17 دقیقه به دست آمد.  نتیجه‌گیری می‌شود با توجه به این که قطره­ی چشمی تولید شده لیدوکایین و بوپیواکایین تغییر چندانی در فشار داخلی چشم ایجاد نکردند، به راحتی می‌توانند جهت اندازه‌گیری فشار داخلی چشم استفاده شوند ولی چون مدت زمان بی­حسی ایجاد شده نسبتا کم می‌باشد، لازم است فشار داخلی چشم هر چه زودتر اندازه‌گیری شود.

کلیدواژه‌ها


Abdulla, W. and Flaifil, H. (1992). Intraocular pressure changes in response to endotracheal intubation facilitated by atracurium or succinylcholine with or without lidocaine. Acta Anaesthesiologica Belgica. 43(2): 91-101.
Acott, T.S.; Kelley, M.J.; Keller, K.E.; Vranka, J.A.; Abu-Hassan, D.W.; Li, X., et al. (2014). Intraocular pressure homeostasis: maintaining balance in a high-pressure environment. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics. 30(2-3): 94-101.
Al-Ali, N.; Cheema, R.A.; Abdelaziz, M.A. and Khattak, A. (2014). Randomized controlled trial to evaluate intraocular pressure following sub-Tenon's local anesthesia for cataract surgery: With and without hyaluronidase added to anesthetic solution. Saudi journal of anaesthesia. 8(Suppl 1): S63-6.
Bayley, K.D. and Read, R. (2018). Sub‐Tenon's anesthesia for canine cataract surgery. Veterinary Ophthalmology. 21(6): 601-611.
Boey, P.Y. and Mansberger, S.L. (2014). Ocular hypertension: an approach to assessment and management. Canadian Journal of Ophthalmology. 49(6): 489-496.
Emrarian, A. and Sarchahi, A.A. (2020). Effect of four local anesthetics (tetracaine, bupivacaine, lidocaine and proparacaine) on intraocular pressure in rabbits- Comparison of an applanation and a rebound tonometer. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 12(1), 1-2. https://doi.org/10.22067/veterinary.v12i1.82719.
Gelatt, K.N.; Gilger, B.C. and Kern, T.J. (2012). Veterinary ophthalmology. Ames, Iowa, USA, John Wiley & Sons.
Hassanein, A.; Zekry, J. and Moharram, H. (2016). Effect of lidocaine instillation into endotracheal tube on intraocular pressure during extubation. Ain-Shams Journal of Anaesthesiology. 9(1): 23.
Kallio, H.; Paloheimo, M. and Maunuksela, E.-L. (2000). Hyaluronidase as an adjuvant in bupivacaine-lidocaine mixture for retrobulbar/peribulbar block. Anesthesia and Analgesia. 91(4): 934-937.
Lee, C.H.; Lin, S.L.; Chi, T.T.; Chang, S.H. and Wang, H.C. (2013). Effect of Topical Adminstration of 0.8% Nalbuphine on Cornea in Dogs after Phacoemulsification. Journal of Veterinary Medical Science. 75(8): 1041-1047.
Leiva, M.; Naranjo C. and Peoa, M.T. (2006). Comparison of the rebound tonometer (ICare) to the applanation tonometer (Tonopen XL) in normotensive dogs. Veterinary Ophthalmology. 9 (1): 17–21.
Lerman, J. and Kiskis, A.A. (1985). Lidocaine attenuates the intraocular pressure response to rapid intubation in children. Canadian Anaesthetists Society Journal. 32(4): 339-345.
Liu, J.C.; Steinemann, T.L.; McDonald, M.B.; Thompson, H.W. and Beuerman, R.W. (1993). Topical bupivacaine and proparacaine: a comparison of toxicity, onset of action, and duration of action. Cornea. 12(3): 228-232.
Nociti, J.; Serzedo, P.; Zuccolotto, E.; Nunes, A. and Ferreira, S. (2001). Intraocular pressure and ropivacaine in peribulbar block: a comparative study with bupivacaine. Acta anaesthesiologica scandinavica. 45(5): 600-602.
Parr, A.; Zoutman, D. and Davidson, J. (1999). Antimicrobial activity of lidocaine against bacteria associated with nosocomial wound infection. Annals of plastic surgery. 43(3): 239-245.
Riviere, J.E. and Papich, M.G. (2018). Veterinary pharmacology and therapeutics. Iowa, USA, John Wiley & Sons.
Sarchahi, A.A.; Abbasi, N. and Gholipour, M.A. (2012). Effects of an unfixed combination of latanoprost and pilocarpine on the intraocular pressure and pupil size of normal dogs. Veterinary ophthalmology. 15: 64-70.
Sarchahi, A.A. and Bozorgi, H. (2012). Effect of tetracaine on intraocular pressure in normal and hypertensive rabbit eyes. Journal of ophthalmic & vision research. 7(1): 29-33.
Sarchahi, A.A. and Eskandari, M. (2019). Effect of four local anesthetics (tetracaine, proparacaine, lidocaine, and bupivacaine) on intraocular pressure in dogs. International ophthalmology. 39(7): 1467-1474.
Shah, H.; Reichel, E. and Busbee, B. (2010). A novel lidocainehydrochloride ophthalmic gel for topical ocular anesthesia.LocalandRegionalAnesthesia. 3:57–63.
Shilo-Benjamini, Y.; Pascoe, P.J.; Maggs, D.J.; Pypendop, B.H.; Johnson, E.G.; Kass, P.H., et al. (2014). Comparison of peribulbar and retrobulbar regional anesthesia with bupivacaine in cats. American journal of veterinary research. 75(12): 1029-1039.
Sun, R.; Hamilton, R.C. and Gimbel, H.V.(1999). Comparison of 4 topical anesthetic agents for effect and corneal toxicity in rabbits. Journal of Cataract & Refractive Surgery. 25(9): 1232-1236.
Twa, M.D. (2018). Intraocular Pressure and Glaucoma. Optometry and Vision Science. 95(2): 83-85.