گزارش آلودگی یک مورد خرگوش غربی (Lepus europaeus) به جرب چیلتیلا پارازیتیوراکس Cheyletiella parasitivorax)) در اصفهان

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه آموزشی پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد شهرکرد و پژوهشکده بیماری‌های مشترک انسان و دام، شهرکرد، ایران

2 دانش آموخته دوره دکتری عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد انگل‌شناسی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات البرز، کرج، ایران

چکیده

    جرب چیلتیلا روی خارجی­ترین لایه­ی اپیدرم پوست میزبان که معمولا خرگوش است زندگی کرده و باعث تحریک و خارش پوست می­شود.  یکی از ویژگی­های برجسته­ی این جرب­ها دهان بزرگ و چنگال مانند آنهاست.  این جرب علاوه بر ایجاد خارش و درماتیت در خرگوش، یک جرب زئونوز بوده و قابل انتقال به انسان نیز هست.  در یک مورد از ارجاع یک خرگوش به کلینیکی در اصفهان که با جداسازی موها و بررسی میکروسکوپیک محل ضایعه همراه بود انگل چیلتیلا مشاهده شد.  در این مطالعه علاوه بر خرگوش تمامی افراد خانواده­ای که این خرگوش را نگهداری می­کردند به التهاب و خارش پوستی به خصوص در مچ دستها و درماتیت دچار بودند.  مورد مذکور نخستین گزارش در منطقه­ی اصفهان می­باشد.  همچنین اولین موردی است که در خرگوش وحشی در ایران گزارش می­شود.  با توجه به این که میزان شیوع آلودگی به این جرب در ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است گزارش حاضر می­تواند مورد توجه باشد.

کلیدواژه‌ها


Golezardy, H. Nehmatollahy, A. (1999). A case report of Cheyletiella yasgori mite infection on a dog in East Azerbaijan province. Journal of veterinary research. 54(3)45-47.
 Shamsi, M. Bahrami, A.M. (2009). Comprehensive of arthropoda in veterinary. Published by Ilam University. 158-160.