دوره و شماره: دوره 15، شماره 4 - شماره پیاپی 65، بهمن 1398، صفحه 1-136 
بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز

صفحه 24-34

10.22055/ivj.2019.136673.2049

مجتبی اعتصامی؛ بابک محمدیان؛ صالح اسماعیل‌زاده؛ مسعود قربانپور؛ محمد رحیم حاجی حاجیکلایی؛ مهدی پورمهدی بروجنی