ارزیابی هیستومتریک و هیستوفیزیولوژیک گناد ماده در دو گونه ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در خور موسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

2 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

3 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

4 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

    مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی ساختار بافتی گناد و هورمون­های جنسی ماهیان شانک زردباله (Acanthopagrus latus) و کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) جمع­آوری شده از خور موسی انجام شد.  بدین منظور حدود 120 قطعه ماهی (10 قطعه/گونه/ایستگاه) از ایستگاه­های پتروشیمی، جعفری، مجیدیه، غزاله و زنگی واقع در خور موسی و ایستگاه گناوه (ایستگاه شاهد) جمع­آوری شد.  جهت سنجش هورمونی، خون­گیری از ساقه­ی دمی ماهیان و جداسازی پلاسمای خون انجام شد.  سپس ماهیان تشریح شده و نمونه­هایی از بافت تخمدان آن­ها برداشته و در محلول فرمالین تثبیت و پس از طی مراحل پاساژ بافتی، مقاطع توسط رنگ­آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین رنگ­آمیزی و با میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.  فاکتورهای هیستومتری از قبیل قطر فولیکول، قطر اووسیت، میزان بافت همبندی و تنوع فولیکولی نیز محاسبه شد.  میزان هورمون­های 17-بتااسترادیول و تستوسترون با استفاده از روش رادیوایمنواسی (RIA) و هورمون­های گنادوتروپینی GTHI و GTHII با استفاده از روش IRMA سنجیده شد.  در تخمدان هر دو گونه ماهی در ایستگاه­های مختلف عمده­ی فولیکول­ها در مرحله­ی پری ویتلوژن و شامل فولیکول­های کروماتین نوکلئولوس، پری­نوکلئولوس و آلوئول قشری بود.  در برخی ایستگاه­ها به ویژه ایستگاه پتروشیمی بافت همبند بینابینی افزایش یافته و فولیکول­های آترزی در میان سایر فولیکول­ها مشاهده شد.  نتایج حاصل از اندازه­گیری میزان هورمون­های گنادی 17-بتااسترادیول و تستوسترون نشان داد که غلظت این دو هورمون در ایستگاه پتروشیمی کم­تر از ایستگاه شاهد و غلظت هورمون­های GTHI و GTHII بالاتر از ایستگاه شاهد بود.  در کل، احتمالاً به دلیل آلودگی زیاد ایستگاه پتروشیمی به پسماندهای صنایع پتروشیمی و کارخانه­ی کلرآلکالی مجاور، تخمدان ماهیان صید شده از این ایستگاه دچار تغییرات ساختاری شده بود.

کلیدواژه‌ها


Abdolahpur Monikh, F.; Peery, S.; Karami, O.; Hosseini, M.; Abdi Bastami, A. and Ghasemi, A. (2012). Distribution of Metals in the Tissues of Benthic, Euryglossa orientalis and Cynoglossus arel and Bentho-Pelagic, Johnius belangerii, Fish from Three Estuaries, Persian Gulf. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89: 489-494.
Abdolahpur Monikh, F.; Karami, O.; Hosseini, M.; Karami, N.; Abdi Bastami, A. and Ghasemi, A. (2013). The effect of primary producers of experimental aquatic food chains on mercury and PCB153 biomagnification. Ecotoxicology and Environmental Safety, 94: 112-115.
Anderson, M.J.; Miller, M.R. and Hinton, D.E. (1996a). In vitro modulation of 17β-estradiol induced vitello­genin synthesis: effects of cytochrome P4501A1 inducing compounds on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver cells. Aquatic Toxicology, 34: 327-350.
Anderson, M.J.; Olsen, H.; Matsumura, F. and Hinton, D.E. (1996b). In vivo modulation of 17β-estradiol induced vitellogenin synthesis and estrogen receptor in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) liver cells by b-napthoflavone. Toxicolic and Applied Pharmacology, 137: 210-218.
Banayi, M.; Mirvaghefi, A.; Ahmadi, K. and Ashori, R. (2013). The effect of diazinon on histophatological changes of testis and ovaries of common carp (Cyprinus carpio). Journal of Marine Biology, 12: 14-25.
Bone, Q.; Marshall, N.B. and Blaxter, J.H.S. (1995). Biology of fishes, 2nd Chapman and Hall. London.
Breton, B.; Govoroun, M. and Mikolajczyk, T. (1998). GTH I and GTH II Secretion Profiles during the Reproductive Cycle in Female Rainbow Trout: Relationship with Pituitary Responsiveness to GnRH-A Stimulation. General and Comparative Endocrinology, 111(1): 38-50.
Hecker, M.; Thomas Sanderson, J. and Karbe, L. (2007). Suppression of aromatase activity in populations of bream (Abramis brama) from the river Elbe, Germany. Chemosphere, 66: 542-552.
Hesp, S.A.; Potter, I.C. and Hall, N.G. (2004). Reproductive biology and protandrous hermaphroditism in Acanthopagrus latus. Environmental Biology of Fishes, 70: 252-272.
James, M.O. (2010). Steroid catabolism in marine and freshwater fish. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 127 (3-5): 167- 175.
Karels, A.; Markkula, E. and Oikari, A. (2001). Reproductive, biochemical, physiological, and population responses in perch (Perca fluviatilis L.) and roach (Rutilus rutilus L.) downstream of two elemental chlorine-free pulp and paper mills. Environmental Toxicology and Chemistry, 20(7): 1517-1527.
Khan, I.A. and Thomas, P. (2001). Disruption of neuroendocrine control of luteinizing hormone secretion by aroclor 1254 involves inhibition of hypothalamic tryptophan hydroxylase activity. Biology of Reproduction, 64(3): 955-964.
McConnaughey, R.A. and Smith, K.R. (2000). Associations between flatfish abundance and surficial sediments in the eastern Bering Sea Can. Journal of Fish Aquatic Science, 57: 2410-2419.
Magar, R.S. and Bias, U.E. (2013). Histopathological impact of malathion on the ovary of the fresh water fish Channa punctatus. International Research Journal of Environment Sciences, 2(3): 59-61.
Mohamed, F.A.S. (2009). Histopathological studies on Tilapia zillii and Solea vulgaris from Lake Qarun, Egypt. World Journal of Fish and Marine Science, 1(1): 29-39.
Safahieh, A.; Babadi, S.; Nabavi, M.B.; Ronagh, M.T. and Ghanemi, K. (2013). Assessment of mercury intake through consumption of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) from Mussa estuary. Journal of Life Science and Technology, 1 (2): 142-146.
 Santos, J.E.; Padilha, G.E.V.; Bomcompagni-Junior, O.; Santos, G.B.; Rizzo, E. and Bazzoli, N. (2008). Ovarian follicle atresia is mediated by heterophagy, autophagy, and apoptosis in Prochilodus argenteus and Lepronus taeniatus (Teleostei : Characiformes). Theriogenology, 70: 1449-1460.
Spies, R.B.; Stegeman, J.J.; Hinton, D.E.; Woodin, B.; Smolowitz, R.; Okihiro, M. and Shea, D. (1996). Biomarkers of hydrocarbon exposure and sublethal effects in embiotocid fishes from a natural petroleum seep in the Santa Barbara Channel. Aquatic Toxicology, 34: 195-219.
Thibaut, R. and Porte, C. (2004). Effects of endocrine disrupters on sex steroid synthesis and metabolism pathways in fish. Journal Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 92: 484-494.
Thomas, P. and Budiantara, L. (1995). Reproductive life history stages sensitive to oil and naphtalen in Atlantic croaker. Marine Environmental Research, 39(1): 147-150.
Ulloa-Aguirre, A.; Midgley, A.R.; Beitins, I.Z. and Padmanabhan, V. (1995). Follicle-stimulating isohormones: characterization and physiological relevance. Endocrine Reviews, 16(6): 765-787.
Wood, A.W. and van Der Kraak, G. (2002). Inhibition of apoptosis in vitellogenic ovarian follicles of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by salmon gonadotrophin, epidermal growth factor and 17b-estradiol. Molecular Reproduction and Development, 61: 511-518.