برآورد فراسنجه‌های ژنتیکی تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران در شرایط استرس گرمایی با استفاده از روش آماری بیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

    هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر تنش گرمایی بر تولید شیر گاوهای هلشتاین ایران و همچنین برآورد فراسنجه­های ژنتیکی تحت استرس گرمایی بود.  به منظور انجام این پژوهش از اطلاعات 587745 رکورد روز آزمون از 70486 رأس گاو شیری مربوط به دوره­ی شیردهی اول که از 645 گله توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع­آوری شده بود، استفاده گردید.  همچنین اطلاعات هواشناسی مورد نیاز از سازمان هواشناسی کشور تهیه گردیده و مقدار عددی شاخص دما-رطوبت (THI) در روز آزمون محاسبه و در مدل قرار داده شد.  ابتدا جهت انجام آنالیز  آماری و بررسی اثرات معنی­داری، اثرات ثابت گله-سال-ماه رکوردگیری، سن-سال-فصل زایش، دفعات دوشش، ماه رکوردگیری و شاخص دما-رطوبت با استفاده از رویه­ی GLM نرم­افزار SAS مورد بررسی قرار گرفت.  سپس برآورد فراسنجه­های ژنتیکی تحت شرایط استرس گرمایی با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی و روش آماری بیزی مبتنی بر نمونه­گیری گیبس انجام گرفت، برای این ­منظور از نرم­افزار GIBBS3F90 استفاده شد.  نتایج آنالیز اثرات ثابت نشان داد که کلیه­ی اثرات ثابت مورد بررسی بر روی صفت تولید شیر کاملاً معنی­دار بودند.  نقطه­ی آستانه برای شاخص دما- رطوبت 72 به دست آمد، به طوری که با افزایش شاخص از 72 به بالا تولید شیر کاهش ­یافت.  بر اساس نتایج، به ازای هر واحد افزایش در شاخص THI، تولید شیر به میزان 056/0- کاهش پیدا کرد.  دامنه­ی وراثت­پذیری برای تولید شیر 22/0-10/0 و همبستگی بین شاخص THI و تولید شیر 1/0 تا 9/0 برآورد گردید.  بالاترین مقدار وراثت­پذیری صفت تولید شیر مربوط به بازه­ی زمانی که حیوانات در اواخر دوره­ی شیردهی و شاخص THI در کم­ترین میزان بود.

کلیدواژه‌ها


Aarskog, D.; Eiken, H.G.; Bjerknes, R. and  Myking, O.L. (1997). Pituitarydwarfism in the R271W Pit-1 gene mutation. European Journal of Pediatrics, 156(11): 829-34.
Barros, C.M.; Pegorer, J.L.M.; Vasconselos, B.G.E. and Monterio, F.M. (2006). Importance of sperm genotype for fertility and embryonic development at elevated temperatures. Theriogenology, 65(1): 210-218.
 Bohmanova, J.; Misztal, I. and Cole, J.B. (2007). Temperature-humidity indices as indicators of milk production losses due to heat stress. Journal of Dairy Science, 90(4): 1947-1956.
 Bohmanova, J.; Misztal, I.; Tsuruta, S.; Norman, H.D. and Lawlor, T.J. (2008). Short communication: genotype by environment interaction due to heat stress. Journal of Dairy Science, 91(2): 840-846.
 Brugemann, K.; Gernand, E.; Konig U.; Von Borstel, U.U. and Konig, S. (2011). Genetic analyses of protein yield in dairy cows applying random regression models with time-dependent and temperature×humidity-dependent covariates. Journal of Dairy Science, 94(8): 4129-4139.
 Brugemann, K.; Gernand, E.; Konig, U.; Von Borstel, U.U. and Konig, S. (2012). Defining and evaluating heat stress thresholds in different dairy cow production systems. Archive Animal Breeding, 55(1): 13-24.
 Cobuci, J.A.; Costa, C.N.; Neto, J.B. and de Freitas, A.F. (2011). Genetic parameters for milk production by using random regression models with different alternatives of fixed regression modeling. Brazilian Journal of Animal Science. 40(3): 557-567.
Correa-Calderon, A.D.; Armstrong, D.; Ray, D.; DeNise, S.; Enns, M. and Howison, C. (2004). Thermoregulatory responses of Holstein and Brown Swiss heat-stressed dairy cows to two different cooling systems. International Journal of Biometeorology, 48(3): 142-148.
 Costa, C.N.; Melo, CMR.; Packer, I.U.; De Freitas, A.F.; Teixeira, N.M. and Cobuci, J.A. (2008). Genetic parameters for test day milk yield of first lactation Holstein cows estimated by random regression using Legendre polynomials. Revista Brasileira de Zootecnia, 37(4): 602-608.
 De Rensis, F. and Scaramuzzi, R.J. (2003). Heat stress and seasonal effects on reproduction in the dairy cow-a review. Theriogenology, 60(6): 1139-51.
Hammami, H.; Rekik, B. and Gengler, N. (2009). Genotype by environment interaction in dairy cattle. Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 13(1): 155-164.
 Jakobsen, J.H.P.; Madsen, J.; Jensen, J.; Pedersen, L.G. and Sorensen, D.A. (2002). Genetic Parameters for Milk Production and Persistency for Danish Holsteins Estimated in Random Regression Models using REML. Journal of Dairy Science, 85(6): 1607-1616.
 Jamrozik, J. and Schaeffer, L.R. (1997). Estimates of genetic parameters for a test-day model with random regressions for yield traits of first lactation. Journal of Dairy Science, 80(4): 762-770.
 Kadzere, C.T.; Murphy, M.R.; Silanikove, N. and Maltz, E. (2002). Heat stress in lactating dairy cows: A review. Livest Animal Production Science, 77(1): 59-91.
 Morton, J.M.; Tranter, W.P.; Mayer, D.G. and Jonsson, N.N. (2007). Effects of environmental heat on conception rates in lactating dairy cows: critical periods of exposure. Journal of Dairy Science, 90(5): 2271-8.
 Ravagnolo, O.; Misztal, I. and Hoogenboom, G. (2000). Genetic Component of Heat Stress in Dairy Cattle, Development of Heat Index Function. Journal of Dairy Science, 83(9): 2120-2125.
 Ravagnolo, O. and Misztal, I. (2002). Studies on genetics of heat tolerance in dairy cattle with reduced weather information via cluster analysis. Journal of Dairy Science, 85(6): 1586-1589.
 Robertson, A. (1959). the sampling variance of the genetic correlation coefficient. Biometrics, 15(3): 469-485.
 Veerkamp, R.F. and Goddard, M.E. (1998). Covariance functions across herd production levels for test day records on milk, fat, and protein yields. Journal of Dairy Science, 81(6): 1690-1701.