بررسی هیستوپاتولوژیک، مولکولی و سرولوژیک بیماری یون در گاومیش های اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پاتولوژی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

5 دانشیار گروه بهداشت و مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    بیماری یون (پاراتوبرکلوزیس) نوعی آنتریت گرانولوماتوز، پیشرونده، غیر قابل درمان به ویژه در نشخوار کنندگان اهلی و وحشی است که به وسیله­ی مایکوباکتریوم ‌آویوم تحت گونه­ی پاراتوبرکلوزیس ایجاد می‌شود.  اطلاعات آماری دقیقی از شیوع بیماری یون در جمعیت گاومیش‌های مناطق مختلف کشور در دسترس نیست.  این مطالعه به منظور تشخیص مایکوباکتریوم آویوم پاراتوبرکلوزیس با روش‌های مختلف تشخیصی شامل:  الایزا، PCR، هیستوپاتولوژی و مقایسه­ی آن­ها با هم انجام شده است.  به این منظور از دی 1395 لغایت مهر 1396 نمونه­های بافتی از گره­ی لنفاوی ایلئوسکال، دریچه­ی ایلئوسکال، کبد و همچنین نمونه­ی خون از 97 رأس گاومیش‌ لاغر کشتار شده با سن بالای دو سال جمع­آوری و به آزمایشگاه منتقل شد.  آزمون سرمی میزان آلودگی را 1/4 درصد، آزمون مولکولی میزان آلودگی در روده را 32، در عقده‌ی لنفاوی 31 و در کبد 7/24 درصد و آزمون هیستوپاتولوژی با رنگ­آمیزی اختصاصی زیل-نلسون میزان آلودگی در روده 2/7، عقده­ی لنفاوی 2/8 و در کبد نیز 1/3 درصد نشان داد.  با رنگ­آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین در روده‌ی 11 رأس از گاومیش‌ها ضایعات گرانولوماتوزی مشاهده شد ولی فقط نتیجه­ی آزمون مولکولی 9 رأس از آن‌ها مثبت بود.  سایر یافته‌های هیستوپاتولوژی شامل آنتریت ائوزینوفیلیک، آنتریت لنفوسیتیک، آنتریت گرانولوماتوز، آنتریت موکوسی چرکی به ترتیب به میزان 9/37 درصد، 3/29 درصد، 19 درصد، 8/13 بود.  در عقده­ی لنفاوی نیز 6/68 درصد لنفادنیت گرانولوماتوز، 7/25 درصد لنفادنیت چرکی و در کبد 6/32 درصد هپاتیت مزمن، 96/11 درصد هپاتیت مزمن انگلی، 9/23 درصد پری هپاتیت، 5/6 درصد سیروز و 25 درصد لیومیوم مشاهده شد.  با توجه به عدم مشاهده­ی باسیل‌های اسیدفست تیپیک در مطالعه­ی حاضر می‌توان موارد مشاهده شده­ی بیماری یون را فرم paucibacillary (اندک باسیلی) تلقی نمود.  در عین حال افزایش میزان آلودگی گاومیش‌های شهر اهواز نسبت به مطالعه­ی قبلی نیازمند توجه جدی‌تر مراجع علمی و اجرایی است.

کلیدواژه‌ها


Antognoli, M.C.; Garry, F.B.; Hirst, H.L.; Lombard, J.E. and Salman, M.D. (2008). Characterizaton of Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis disseminated infection in dairy cattle and its association with antemortem test results. Veterinary microbiology, 127(3): 300-308.
Anwar Khan, F.; Iqbal Chaudhry, Zafar.; IjZ Ali, Muhammd.; Khan, Shahid.; Mumtaz, Naima and Ahmad, Ijaz. (2010). Detection of Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in tissue samples of cattle and buffaloes. Tropical Animal Health and Production journal, 42(4): 633-638.
Baker, D.C.; Barker, I.K.; Brown, C.C.; Caswell, J.L. and Wittiams, K.J. (2007). Jubb, Kennedy and Palmer's Pathology of Domestic Animals, Vol. 2, 5th ed. Guelph, Ontario Canada, Pp:192-196.
Chaturvedi, S.; Singh, S.; Srivastava, A.; Gangwar, N.; Kumar, N.; Rawat, K.; et al. (2017). Comparative evaluation of FAT, IS900 PCR and microscopy vis a vis histopathology for the detection of Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis infection in tissues of goats naturally died in herds endemic for Johne's disease. Indian Journal of animal science, 87(6): 658-693. 
 Desio, G.; Nizza, S.; Montagnaro, S.; Sasso, S.; De Matrino, L. and Lovane, V. (2013). Estimated prevalence of Johne’s disease in herds of water buffaloes (Bubalus bubalis) in province of Caserta. Italian Journal of Animal Science, 12(8): 48-52.
 Gonda, M.G.; Chang, Y.M.; Shook, G.F.; Collins, M.T. and Kirkpatrick, B.W. (2007). Effect of Mycobacterium paratuberculosis infection on production, reproduction, and health traits in US Holsteins. Preventive Veterinary Medicine, 80(2):103-119.
 Gumussoy, K.S.; Abay, S.; Ica, T.; Abay, S.; Aydin, F. and Hizlisoy, H. (2015). Serological and molecular diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 39:147-153.
 Gwozdz, J.M.; Thompson, K.A.; Reichi, M.P.; Murray, A.; Manktelow, B.W.; West, D.M. et al. (1997). Detection of Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in ovine tissue and blood by PCR. Veterinary Microbiology 5th ed. Pp: 233-244.
 Hailat, N.; Hemida, H.; Hananeh, W.; Stabel, J.; Rezig, F.; Jaradat, S. et al. (2012). Investigation on the occurrence and pathology of paratuberculosis (Johne's disease) in apparently cattle in Jordan. Comprative Clinical Pathology, 21(5): 879-888.
 Hajikolaei, M.; Ghorbanpoor, M. and Amirsoleymani, M. (2008). Study on Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in buffaloes at Ahwaz abattoir. Iranian Journal of Vet Clinical Sciences Shahrekord University, 2(1): 55-60. (in persian)
Heidarnejhad, O.; Safi, Sh.; Mosavari, N. and Keshavarz, R. (2017). Sero-prevalence of subclinical paratuberculosis (Johne's disease) in dairy farms of Tehran-Iran using absorbed ELISA assay. Journal of Comparative Pathobiology, 14(3): 2239-2246. (in persian)
 Karimi, H.; Namjoo, A.; Momtaz, H. and Namdari, M. (2011). Identification of Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in ileum tissue samples in buffaloes at Shahrekord abattoir using ELISA and PCR methods. Journal of Comparative Pathobiology Azad University, 8(4): 697-704. (in persian).
 Kheirandish, R.; Sami, M.; Khalili, M.; Shafaei, K. and Azizi, S. (2016). Diagnosis of paratuberculosis in fresh & paraffin embedded samples by histopathology, PCR and immunohistochemistry techniques. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine. Bulgarian Journal of Veterinary Medicine, 20(4): 50-60.
Kulsrestha, R.C.; Singh, J. and Chandirmani, N.K. (1980). A survey on the prevalence of tuberculosis and Johne’s disease in cattle and buffalo in Haryana state. Haryana Veterinarian, 19(2): 139-141.
Kurade, N.P.; Tripathi, B.N.; Rajukumar, K. and Parihar, N.S. (2004). Sequential development of histologic lesions and their relationship with bacterial isolation, fecal shedding, and immune responses during progressive stages of experimental infection of lambs with Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis. Veterinary Pathology, 41(4):378-387.
 Momotani, E.; Whipple, D.L.; Thiermann, A.B. and Cheville, N.F. (1988).  Role of M cells and macrophages in the entrance of Mycobacterium paratuberculosis into domes of ilealPeyer's patches in calves.Veterinary Pathology, 25(2): 131-137.
 Mutharia, L.M.; KlaSSEN, M.D.; Fairles, J.; Babut, S. and Gill, C.O. (2010). Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis in muscle, lymphatic and organ tissues from cows with advanced Johne’s disease. International Journal of Food Microbiology, 136(3):340-344.
OIE Terrestrial Manual (2014): Chapter 2.1.11. Paratuberculosis (John’s disease).
 Rajabian Gharib, F. and Khosravi Pour, B. (2016). Socio-economic aspects of buffalo breeding.  Journal of Science and Technology Veterinary Histobiology, 4(1): 4-7. (in persian)
 Rehman, A.; Javed, M.; Rizvi, F. and Khan, M. (2017). Prevalence and Pathology of Paratuberculosis in cattle and Buffaloes at Faisalabad Abattoir. Pakistan Journal of Agriculture and Science, 54(1): 189-194.
Rossiter, C.A. and Henning, W.R. (2001). Isolation of  Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis from thin market cows at slaughter. Journal of Animal Science, 79(4): 113-114.
 Sikandar, A.; Cheema1, A.H.; Younus, M.; Aslam1, A.; Zaman, M.A. and Rehman, T. (2012). Histopathological and Serological Studies on Paratuberculosis in Cattle and Buffaloes. Pakistan Veterinary Journal, 32(4): 547-551.
 Singh, S.V.; Singh, R.; Sharma, S.; Shukla, N.; Misra, S.; Singh, P.K. et al. (2008): Sero-prevalence of Bovine Johne’s disease in buffaloes and cattle population of North India using indigenous ELISA kit based on native Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis “Bison type” of  goat origin. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 31(5): 419-433.
 Sivakumar, P.; Tripathi, B.N.; Singh, N.; EzhilPraveena, P. and Saravanan, D. (2007). Seroprevalence of paratuberculosis in Indian buffaloes indian. Jurnal of  Veterinary Pathology, 31(1): 62-63.
 Sivakumar, P.; Tripathi, B.N; Singh, N. and Sharma, A.K. (2006). Pathology of naturally occurring paratuberculosis in water buffaloes (Bubalus bubalis). Veterinarian Pathology. 43(4): 455-462.
 Smith, S.L.; Wilson, P.R.; Collett, M.G.; Heuer, C.; West, D.M.; Stevenson, M. and Chamber, J.P. (2014). Liver Biopsy Histopathology for Diagnosis of Johne’s Disease in Sheep. Veterinary Pathology, 51(5): 915-918.
 Sohal, J.S.; Singh, S.V.; Subhodh, S.; Singh, A.V.; Singh, P.K. and Sheoran, N. (2007). Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis diagnosis and strain typing present status and future developmants. Indian Journal Experimental Biology. 45(10): 843-852.
 Sweeney, R.W.; Whitlock, R.H.; Buckley, C.L. and Spencer, P.A. (1995). Evaluation of a commercial enzyme-linked immune sorbent assay for the diagnosis of paratuberculosis in dairy cattle, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 7(2): 488-495.
 Tiwari, A.; VanLeeuwen, J.A.; McKenna, S.L.B.; Keefe, G.P. and Barkema, H.W. (2006). Johne’s disease in Canada. Part 1.Clinical symptoms, pathophysiology, diagnosis and prevalence in dairy herds. The Canadian Veterinary Journal. 47(9): 874-882.
 Yegani, M. (1998). Johne's diseases.1th ed, Iran Veterinary Organization, Pp: 68-76, 78-80. (in persian)