بررسی تاثیر پودر گیاهان آویشن و پونه بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی جوجه‌های گوشتی تحت تنش گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه

چکیده

    تنش گرمایی از طریق ایجاد تغییرات فیزیولوژیک در بدن باعث بدتر شدن عملکرد در طیور می‌گردد.  این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پودر گیاهان آویشن و پونه در جیره‌ی جوجه‌های گوشتی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه‌های خونی در شرایط تنش گرمایی دوره‌ای صورت گرفت.  دویست قطعه جوجه‌ی نر یک روزه سویه‌ی راس در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار به ازای هر تیمار (10 جوجه در هر تکرار) استفاده شد.  تیمارهای آزمایشی شامل جیره‌ی شاهد، 5/0 درصد پونه، 5/0 درصد آویشن و 5/0 درصد مخلوط آویشن و پونه بودند.  نتایج نشان داد که وزن‌گیری در دروه‌ی پایانی و کل دوره با مصرف همه‌ی تیمارهای آزمایشی در مقایسه با شاهد افزایش پیدا می‌نماید (05/0P<).  مصرف آویشن و مخلوط آویشن و پونه باعث کاهش ضریب تبدیل خوراک شدند (05/0P<).  مصرف همه‌ی تیمارهای آزمایشی منجر به افزایش چربی حفره‌ی بطنی گردید ولی میزان افزایش ناشی از مصرف آویشن بالاتر از مقدار مربوط به پونه و یا مخلوط پونه و آویشن بود (05/0P<).  مصرف پونه به تنهایی میزان تری‌گلیسرید خون را در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی افزایش داد (05/0P<).  هم‌چنین مصرف آویشن و پونه باعث کاهش اوره خون گردید (05/0P<).  به علاوه جوجه‌های دریافت کننده‌ی آویشن هماتوکریت بالاتری در مقایسه با جوجه‌های دریافت کننده‌ی تیمار شاهد و دریافت کننده‌ی پونه داشتند (05/0P<).  به طور کلی مصرف مجزا یا توام پودر آویشن و پونه احتمالاً از طریق بهبود هضم خوراک و هم‌چنین کاهش آسیب‌های کلیوی باعث بهبود وزن‌گیری و ضریب تبدیل خوراک می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات