الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و توانایی تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی جدا شده از گوشت گاوهای کشتار شده در کشتارگاه استان های ایلام و کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

    اشریشیا کلی میکروفلورای سیستم گوارشی انسان و حیوان است، اما برخی از سویه­ها به دلیل وجود عوامل بیماری­زا ممکن است باعث بیماری­های مختلف حیوانی و انسانی شوند.  مطالعه­ی حاضر با هدف شناسایی الگوی مقاومت میکروبی و پتانسیل تشکیل بیوفیلم باکتری اشریشیا کلی اخذ شده از گوشت گاوهای کشتارگاه استان­های ایلام و کردستان انجام شد.  از گردن، بازو و ران 90 رأس گاو کشتار شده (45 رأس از ایلام و 45 رأس از کردستان) نمونه­برداری شد.  جداسازی اشریشیا کلی بر اساس کشت بر روی محیط­های کشت انتخابی و افتراقی و آزمایش­های بیوشیمیایی انجام شد. حساسیت آنتی­بیوتیکی و پتانسیل تشکیل بیوفیلم به ترتیب با استفاده از آزمون انتشار دیسک کربی بائر و میکروتیتر پلیت انجام شد.  برای بررسی همبستگی بین حساسیت ضد میکروبی و تشکیل بیوفیلم از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد و مقادیر p کمتراز 05/0 به عنوان سطح معنی­داری در نظر گرفته شد.  از 270 نمونه گوشت، 42 جدایه باکتری اشریشیا کلی جدا شد.  در هر دو استان، نمونه­های گرفته شده از ران­ها به طور قابل توجهی بیشتر از گردن و بازوها، واجد باکتری اشریشیا کلی بودند.  بیشترین میزان مقاومت به سولفامتوکسازول و تتراسایکلین (71/85 درصد) و پس از آن آمپی سیلین (95/80 درصد) گزارش شد.  علاوه بر این، تمام جدایه­ها به کولیستین حساس بودند.  بر اساس تست میکروتیتر پلیت، 24 جدایه (14/57 درصد) بیوفیلم قوی، 12 جدایه (57/28 درصد) بیوفیلم متوسط و 6 جدایه (28/14 درصد) بیوفیلم ضعیف بودند.  بین تشکیل بیوفیلم و مقاومت به آنتی­بیوتیک­های آمپی­سیلین، آموکسی­سیلین، آمیکاسین، سیپروفلوکساسین، جنتامایسین، تتراسایکلین و سفتریاکسون همبستگی مثبت معنی­دار مشاهده شد. درصد بالای مقاومت آنتی­بیوتیکی و توانایی قوی تشکیل بیوفیلم جدایه­های اشریشیا کلی به دست آمده از گوشت قرمز نیاز به نظارت مداوم در زنجیره غذایی را نشان می­دهد.

کلیدواژه‌ها


Aarestrup, F. M. Association between the consumption of antimicrobial agents in animal husbandry and the occurrence of resistant bacteria among food animals. International Journal of Antimicrobial Agents, 12: 279-285.
Anago, E., Ayi-Fanou, L., Akpovi, C. D.,  et al. Antibiotic resistance and genotype of beta-lactamase producing Escherichia coli in nosocomial infections in Cotonou, Benin. Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials, 14: 1-6.
Bakhtiary, F., Sayevand, H. R., Remely, M., Hippe, B., Hosseini, H. and Haslberger, A. G. Evaluation of bacterial contamination sources in meat production line.  Journal of Food Quality, 39: 750-756.
Castaño-Arriba, A., González-Machado, C., Igrejas, G., Poeta, P., Alonso-Calleja, C. and Capita, R. Antibiotic resistance and biofilm-forming ability in enterococcal isolates from red meat and poultry preparations. Pathogens, 9: 1021.
Dawadi, P., Bista, S. and Bista, S. Prevalence of colistin-resistant Escherichia coli from poultry in South Asian developing countries. Veterinary Medicine International, 2021.
González Gutiérrez, M., García Fernández, C., Alonso Calleja, C. and Capita, R. Microbial load and antibiotic resistance in raw beef preparations from northwest Spain. Food Science & Nutrition, 8: 777-785.
Goudarzi, H., Douraghi, M., Ghalavand, Z. and Goudarzi, M. Assessment of antibiotic resistance pattern in Acinetobacter bumannii carrying bla oxA type genes isolated from hospitalized patients. Novelty in Biomedicine, 1: 54-61.
Ilbeigi, K., Askari Badouei, M., Vaezi, H., Zaheri, H., Aghasharif, S. and Kafshdouzan, K. Molecular survey of mcr1 and mcr2 plasmid mediated colistin resistance genes in Escherichia coli isolates of animal origin in Iran. BMC Research Notes, 14: 1-5.
Jaja, I. F., Oguttu, J., Jaja, C.-J. I. and Green, E. Prevalence and distribution of antimicrobial resistance determinants of Escherichia coli isolates obtained from meat in South Africa. Plos One, 15: e0216914.
Magiorakos, A.-P., Srinivasan, A., Carey, R.,  et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clinical Microbiology and Infection, 18: 268-281.
Mittal, S., Sharma, M. and Chaudhary, U. Biofilm and multidrug resistance in uropathogenic Escherichia coli. Pathogens and Global Health, 109: 26-29.
Mohammadi-Mehr, M. and Feizabadi, M. Antimicrobial resistance pattern of Gram-negative bacilli isolated from patients at ICUs of Army hospitals in Iran. Iranian Journal of Microbiology, 3: 26.
Muvunyi, C. M., Masaisa, F., Bayingana, C., Mutesa, L., Musemakweri, A. and Muhirwa, G. Decreased susceptibility to commonly used antimicrobial agents in bacterial pathogens isolated from urinary tract infections in Rwanda: need for new antimicrobial guidelines. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 84: 923.
Neupane, S., Pant, N. D., Khatiwada, S., Chaudhary, R. and Banjara, M. R. Correlation between biofilm formation and resistance toward different commonly used antibiotics along with extended spectrum beta lactamase production in uropathogenic Escherichia coli isolated from the patients suspected of urinary tract infections visiting Shree Birendra Hospital, Chhauni, Kathmandu, Nepal. Antimicrobial Resistance and Infection Control, 5: 1-5.
Nikkhahi, F., Robatjazi, S., Niazadeh, M.,  et al. First detection of mobilized colistin resistance mcr-1 gene in Escherichia coli isolated from livestock and sewage in Iran. New Microbes and New Infections, 41: 100862.
Niranjan, V. and Malini, A. Antimicrobial resistance pattern in Escherichia coli causing urinary tract infection among inpatients. The Indian Journal of Medical Research, 139: 945.
Olowe, O. A., Adefioye, O. J., Ajayeoba, T. A.,  et al. Phylogenetic grouping and biofilm formation of multidrug resistant Escherichia coli isolates from humans, animals and food products in South-West Nigeria. Scientific African, 6: e00158.
Paul, M., Daikos, G. L., Durante-Mangoni, E.,  et al. Colistin alone versus colistin plus meropenem for treatment of severe infections caused by carbapenem-resistant Gram-negative bacteria: an open-label, randomised controlled trial. The Lancet Infectious Diseases, 18: 391-400.
Qian, W., Li, X., Yang, M.,  et al. Relationship Between Antibiotic Resistance, Biofilm Formation, and Biofilm-Specific Resistance in Escherichia coli Isolates from Ningbo, China. Infection and Drug Resistance, 15: 2865.
Sharifi, A., Mohammadzadeh, A., Salehi, T. Z., Mahmoodi, P. and Nourian, A. Cuminum cyminum L. essential oil: A promising antibacterial and antivirulence agent against multidrug-resistant Staphylococcus aureus. Frontiers in Microbiology, 12.
Sharifi, A., Mohammadzadeh, A., Zahraei Salehi, T. and Mahmoodi, P. Antibacterial, antibiofilm and antiquorum sensing effects of Thymus daenensis and Satureja hortensis essential oils against Staphylococcus aureus isolates. Journal of Applied Microbiology, 124: 379-388.
Sharma, G., Sharma, S., Sharma, P.,  et al. Escherichia coli biofilm: development and therapeutic strategies. Journal of Applied Microbiology, 121: 309-319.
Torres, A. G., Arenas-Hernández, M. M. and Martínez-Laguna, Y. Overview of Escherichia coli. Pathogenic Escherichia coli in latin America: 1-7.
Vestby, L. K., Grønseth, T., Simm, R. and Nesse, L. L. Bacterial biofilm and its role in the pathogenesis of disease. Antibiotics, 9: 59.