کلیدواژه‌ها = هیستومتری
مطالعه هیستولوژی و هیستومتری آبشش ماهی شیربت

دوره 12، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 85-93

10.22055/ivj.2016.16416

حسن مروتی؛ محمود خاکسار مهاباد؛ آمینه عارفی