بررسی بافت شناسی برخی اجزای دستگاه گوارش، کبد و هماتولوژی جوجه‎های گوشتی تحت تیمار با اسانس آویشن خالص و محافظت شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، اراک، ایران

3 دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

امروزه به دلایل مختلف استفاده از اسانس گیاهان دارویی به عنوان جایگزین آنتی­بیوتیک­ها در جیره گسترش یافته است که افزایش کارایی استفاده از اسانس­ها می­تواند استفاده را توسعه بیش­تر بدهد.  این آزمایش به‌ منظور بررسی اسانس آویشن خالص و محافظت شده با مواد بیولوژیک بر برخی مؤلفه‎های بافت­شناختی دستگاه گوارش و هماتولوژی در جوجه‎های گوشتی صورت گرفت.  آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با تعداد 192 جوجه­ی گوشتی سویه­ی راس 308 در 4 تیمار، 4 تکرار و ‌12 جوجه­ی گوشتی در هر تکرار انجام شد.  تیمارهای آزمایشی‌ شامل: ‌1) ‌جیره­ی پایه بدون افزودنی (کنترل)‌، 2)‌ جیره­ی پایه دارای 2/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن، 3) ‌جیره­ی پایه دارای 2/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن محافظت شده با مواد بیولوژیک، 4)‌ جیره­ی پایه دارای 1/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن محافظت شده با مواد بیولوژیک بودند.  مؤلفه‎ی طول ویلی در دئودنوم روده­ی جوجه‎های گوشتی بدین صورت بود که تمامی تیمارها نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند.  همچنین نسبت طول ویلی به عمق کریپت دئودنوم بین تیمار‎های حاوی افزودنی نسبت به تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند.  نسبت طول ویلی به عمق کریپت ژژنوم روده­ی جوجه‎های گوشتی در تیمار حاوی 1/0 گرم در کیلوگرم اسانس آویشن محافظت شده دارای تأثیری برابر با تیمار 2/0 گرم در کیلوگرم خالص آویشن بود و با تیمار شاهد دارای تفاوت معنی‎دار بودند.  درصد لنفوسیت، هتروفیل، مونوسیت، ائوزینوفیل و بازوفیل بین تیمارهای آزمایشی دارای اختلاف معنی‎داری نشد.  نسبت هتروفیل به لنفوسیت نیز با عدم معنی‎داری همراه بود.  در مجموع می‎توان بیان داشت که بهبود در وضعیت صفات هیستومورفولوژیک تحت تأثیر تیمار آزمایشی 1/0 گرم در کیلوگرم نسبت به تیمار شاهد مشاهده شد و محافظت کردن اسانس آویشن می‎تواند منجر به بهبود صفات بافت شناسی شده و بازدهی استفاده از اسانس­های گیاهی را در جیره بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها


Afshar Mazandaran, N. and Rajab, A. (2005). Probiotic and Performance of Them in Nutrient of Animal And Poultry (translated) 2nd edition. Publisher: Norbakhsh publication, Tehran, Iran.180-190. (In Persian)
Al-Kassie, G. (2009). Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal. 29(4): 169- 173.
Ganong, W. F., (1999). Review of Medical Physiology. 19th ed. Stanford, Connecticut, Appleton and Lange, p. 353.
Garcia, V.; Catala-Gregori, P.; Hernandez, F.; Megias, M. and Madrid, J. (2007). Effect of formic acid and plant extracts on growth, nutrient digestibility, intestine mucosa morphology, and meat yield of broilers. Journal of Applied Poultry Research. 16(4): 555-562.
Maneewan, B. and Yamauchi, K. (2005). Recovery of duodenal villi and cells in chickens refed protein, carbohydrate and fat. British Poultry Science. 46: 415-423.
Mekbungwan, A. and Yamauchi, K. (2004). Growth performance and histological intestinal alterations in piglets fed diet raw and heated pigeon pea seed meal. Histology and Histopathology. 19(2): 381-389.
Nickel, R. and Schummer, A. (1977). Anatomy of the domestic birds.Verla Paul Parey. Berlin: 85-94.
Omidi, A. and Rezaii, H. (1989). Techniques of Histopatplpgy, First edition. Publisher: Mashhad University. 20-25. (In Persian)
Swatson, H.K.; Gous, R.; Iji, P.A. and Zarrinkalam, R. (2002). Effect of dietary protein level, amino acid balance and feeding level on growth, gastrointestinal tract, and mucosal structure of the small intestine in broiler chickens. Animal Research. 51(6), 501-516.
Taher, M.; Rahimi, S.H.; Karimi Torshizi, M.A. and Ashori, A. (2016). Comparison of the effects extract of rosemary, thyme, propolis, antibiotic and probiotic on the immune system and blood parameters of broilers chickens challenged with Salmonella Enteritidis, Journal of Veterinary Research. 71, 2: 245-253.
Toghyani, M.; Gheisari, A.; Ghalamkari, G. and Eghbalsaied, S. (2010). Evaluation of cinnamon and garlic as antibiotic growth promoter substitutions on performance, immune response, serum biochemical and haematological parameters in broiler chicks. Livestock Science. 138: 167-173.
Williams, P. and Losa, R. (2001). The use of essential oils and their compounds in poultry nutrition. World Poultry Science Journal. 17: 14-15.
Yamauchi, K. (2002). Review on chicken intestinal villus histological alterations related with intestinal function. Journal of Poultry Science. 39: 229-242.
Zhang, Z. F., and I. H. Kim.( 2015). Effects of pre-encapsulated and pro-encapsulated Enterococcus faecalis on growth performance, blood characteristics, and cecal microflora in broiler. Poultry Science. 94:2821–2830.