کلیدواژه‌ها = عقرب
تعداد مقالات: 5
1. تنوع ژنتیکی عقرب هوتنتوتا زاگروسنسیس و سلسئی با استفاده از تکنیک (RAMS (Random Amplified Microsatellites در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22055/ivj.2020.196354.2172

سعید پیر مرادی؛ عباس جلودار؛ هدیه جعفری


2. مطالعه بیوشیمیایی اثرات قلبی سم عقرب مزوبوتوس اوپئوس و نقش آنتی ونوم و کارودیلول در رت

دوره 16، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 89-98

10.22055/ivj.2020.222857.2257

حسن رهیج طرفی؛ محمد راضی جلالی؛ صالح اسماعیل زاده؛ حسین نجف زاده ورزی


4. مطالعه هیستوپاتولوژیک آثار تزریق سم عقرب همی اسکورپیوس لپتوروس در گوسفند

دوره 11، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 46-55

10.22055/ivj.2015.11587

مریم رهروانی؛ علیرضا قدردان مشهدی؛ آریا رسولی؛ بابک محمدیان؛ محمد راضی جلالی؛ محمد درویش خادم


5. شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 24-33

عباس جلودار؛ علیرضا مسعودی؛ سعید مهرزادی؛ عاطفه داوودی