بررسی فیلوژنیک عقرب(Scorpions: Buthidae) Mesobuthus eupeus با استفاده از توالی ژن سیتوکروم اکسیداز زیرواحد 1 میتوکندریایی در استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای حرفه ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز

چکیده

تعداد 10 عقرب مزوبوتوس اپئوس از منطقه باغملک استان خوزستان صید و پس از شناسایی درآزمایشگاه رفرانس عقرب موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی اهواز بمنظور استخراج DNA به روش دستی فنل/کلروفرم به آزمایشگاه بیولوژی ملکولی دانشکده دامپزشکی شهید چمران اهواز منتقل گردید. تعداد ده نمونه به‌ کمک PCR ژن سیتوکروم اکسیداز زیر واحد 1 ( (COXI با اندازه‌623 نوکلئوتید با استفاده از آغازگرهای رفت و برگشت تکثیر گردید. پس از خالص سازی محصول PCRاز ژل آگاروز، توالی یابی در دو جهت رفت و برگشت صورت گرفت. به‌منظور مقایسه توالی نوکلئوتیدی به‌دست‌آمده با توالی‌های موجود در بانک ژن از برنامهnBLAST موجود در پایگاه اینترنتی NCBI استفاده گردید. همترازی اسید آمینه ای ژن‌ سیتوکروم اکسیداز با توالی‌های مشابه از عقرب‌های دیگر و همچنین بررسی های فیلوژنیک نشان داد که این ژن با ژن‌های مشابه جدا شده از عقرب‌های دیگر نظیر عقرب مزوبوتوس مارتنزی و مزوبوتوس گیبوسوس در 99 درصد طول به میزان بترتیب، 92 و 91 درصد یکسان است. این توالی با ژن مشابه از عقرب مزوبوتوس اپئوس فیلیپسی در 99 درصد طول به میزان 93 درصدیکسان بود، که این میزان بیشترین میزان یکسانی را با ژن مورد بررسی در این پژوهش نشان داد. با توجه به تفاوت توالی ژن مزوبوتوس اپئوس استان خوزستان با ژن مشابه از مزوبوتوس اپئوس فیلیپسی، که در دو سطح نوکلئوتید و اسید آمینه انجام گردید، می‌توان نتیجه گرفت که این دو گونه احتمالاً متعلق به دو زیرگونه متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات