شناسایی مولکولی پپتیدتوکسین MeBTX از غدد زهری عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیات علمی

چکیده

    پلی‌پپتید‌های زهر عقرب علاوه بر عملکرد روی کانال‌های یونی، در فعالیت‌های ضد میکروبی نیز نقش دارند.  در این مطالعه یک پپتید توکسین از زهر یکی از فراوان‌ترین عقرب‌های بومی ایران به نام مزوبوتوس اپئوس (Mesobuthus eupeus) تکثیر و توالی نوکلئوتیدی آن مورد شناسایی ملکولی قرار گردید.  پس از شناسایی عقرب، مجموع کل RNA از غده زهر آن استخراج و غلظت آن با دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه‌گیری شد.  سپس به منظور ساخت cDNA، از کل RNA به عنوان رونوشت و از الیگو (dT) اصلاح شده به عنوان آغازگر استفاده گردید.  در ادامه، با استفاده از تکنیک RT-PCR پس از بهینه‌سازی شرایط PCR، یک قطعه cDNA تکثیر گردید.  با استفاده از برنامه آنالیز پپتید راهنما مشخص شد که این پلی‌پپتید کد شده توسط این cDNA دارای یک پپتید راهنما می‌باشد که اسید آمینه گلایسین در وضعیت بیستمین اسید آمینه به عنوان شروع پلی‌پپتید بالغ محسوب می‌گردد.  همترازی این پلی‌پپتید با توالی‌های مشابه در بانک ژن NCBI نشان داد که این ژن به میزان 96، 94 و 67 درصد با نروتوکسین‌های طویل از عقرب‌های martensii, M.، Buthus occitanus Israelis و Tityus costatus به ترتیب، شباهت دارد.  مقایسه این cDNA با ژن‌های مشابه از دیگر گونه‌های عقرب نشان داد که این ژن در ناحیه بین اسید آمینه 85-55 حاوی یک دومین بنام "Arthropod defensin" است.  این دومین که غنی از سیستئین می‌باشد به خانواده‌ای از پپتید‌های ضد باکتریایی که عمدتاً روی میکروب‌های گرم مثبت مؤثرند، متعلق است.  وجود تشابه بالا به همراه وجود 6 سیستئین محافظت شده و همچنین نتایچ فیلوژنی همگی دلالت بر این دارد که این ژن احتمالاً یک عضو جدید از خانواده پپتید توکسین‌ها از عقرب مزوبوتوس اپئوس ایران است که در مقایسه با توالی‌های مشابه از منشاء مشترکی سرچشمه گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها