دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، فروردین 1391 
تأثیر PMSG بر روی بازده همزمانی فحلی متعاقب استفاده از نورجستومت در گاومیش رودخانه‌ای

صفحه 42-50

عبدالرضا رستگارنیا؛ امیر نیاسری‌نسلجی نیاسری نسلجی؛ پرویز هورشتی؛ فتح ا... سرحدی؛ اسحاق کردنژاد