تأثیر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏ های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

2 دانشجوی دکترای تغذیه دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

ببه‌منظور بررسی اثر استفاده از افزودنی‌های خوراکی بر عملکرد، صفات لاشه، اندام‌های ایمنی و خصوصیات استخوان درشت نی جوجه‏های گوشتی پرورش یافته در تراکم بالا، آزمایشی به مدت 42 روز و با استفاده از 280 قطعه جوجه گوشتی سویه راس، 308 از هر دو جنس در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از شاهد مثبت با 10 قطعه جوجه در هر مترمربع، شاهد منفی با 15 قطعه جوجه در هر مترمربع، شاهد منفی به همراه 500 گرم در تن عصاره خرفه، شاهد منفی به همراه 200 گرم در تن پروبیوتیک و شاهد منفی به همراه 500 گرم در تن عصاره خرفه و 200 گرم در تن پروبیوتیک. نتایج این بررسی نشان داد که در دوره رشد و کل دوره آزمایش مصرف خوراک تحت تاثیر افزایش تراکم قرار نگرفت ولی جوجه‌های پرورش ‌یافته در محیط متراکم که از عصاره خرفه، پروبیوتیک و مخلوط آن دو استفاده کرده بودند، مصرف خوراک کم‌تری نسبت به گروه شاهد مثبت داشتند (05/0>P). افزایش وزن بدن تحت تاثیر گروه‌های مختلف آزمایشی قرار نگرفت(05/0<P). در دوره رشد و کل دوره پرورش، ضریب تبدیل خوراک گروه‌های استفاده کننده از عصاره خرفه، پروبیوتیک و مخلوط آن دو نسبت به گروه شاهد مثبت کاهش یافت (05/0>P). قطر اپی‌فیز دیستال در گروه استفاده ‌کننده از عصاره خرفه به همراه پروبیوتیک بالاتر از گروه کنترل مثبت و کنترل منفی بود (05/0>P). نتایج این آزمایش نشان داد افزایش تراکم تا 15 قطعه جوجه گوشتی در هر متر مربع با وزن نهایی حدود 2 کیلوگرم به ازای هر جوجه تاثیر منفی بر عملکرد جوجه‌ها ندارد و استفاده از افزودنی‌های غذایی با کاهش مصرف خوراک در دوره رشد و کل باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک نسبت به گروه شاهد مثبت گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات