اثر غلظت های مختلف اسید آسکوربیک بر انجماد پذیری اسپرم بز کردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد دانشگاه پردیس کشاورزی تهران

3 دانش اموخته

چکیده

    در این مطالعه اثر غلظت‌های مختلف اسید آسکوربیک (0، 5/2، 5/4، 5/6 و 5/8 میلی‌گرم در میلی‌لیتر) بر فرآیند انجماد و یخ‌‌گشایی اسپرم بز کردی بررسی شد.  نمونه‌های منی توسط واژن مصنوعی از 4 رأس بز نر بالغ، هفته‌ای 2 بار جمع‌آوری شد.  نمونه‌های منی رقیق شده در معرض بخار ازت منجمد و در تانک حاوی ازت مایع ذخیره شد و سپس یخ‌گشایی پایوت‌های حاوی اسپرم در آب گرم 37 درجه‌ی سانتی‌گراد انجام شد.  تحرک کل و تحرک پیشرونده‌ی اسپرم با کمک سامانه‌ی آنالیز رایانه‌ای اسپرم (CASA) اندازه‌گیری شد.  سلامت غشا، درصد اسپرم‌های زنده و مورفولوژی اسپرم‌ها و غلظت  مالون‌دی‌آلدهاید بعد از فرآیند یخ‌گشایی اندازه‌گیری شد.  نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که رقیق‌کننده‌ی اسپرم بز حاوی 5/4 و 5/6 میلی‌گرم در میلی‌لیتر اسید آسکوربیک در مقایسه‌ی با گروه شاهد موجب بهبود در میزان تحرک (01/0p<)، تحرک پیشرونده (05/0p<) و درصد اسپرم‌های زنده شد (01/0p<).  سطوح مختلف اسید آسکوربیک اثر معنی‌داری روی سلامت غشا، مورفولوژی و مالون‌دی‌آلدهاید اسپرم‌ها نداشتند (05/0p>).  مطابق با نتایج این پژوهش افزودن سطوح 5/4 میلی‌گرم در میلی‌لیتر اسید آسکوربیک به رقیق‌کننده‌های انجماد اسپرم بز کردی باعث بهبود معنی‌دار فراسنجه‌های اسپرم از جمله تحرک و درصد اسپرم‌های زنده می‌شود.

کلیدواژه‌ها