تأثیر مصرف خوراکی عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم،Sargassum angustifolium، بر برخی فاکتورهای خونی و ایمنی ماهی ماکرو (Labidochromis caeruleus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت آبزیان، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

5 دانش آموخته ی دکترای بهداشت آبزیان، دانشکده ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    استفاده از محرک‌های ایمنی طبیعی مانند عصاره‌های گیاهی و جلبکی حاوی کاروتنوئیدها، یکی از کاربردی­ترین روش‌های تقویت ایمنی و پیش­گیری از بیماری‌ها در ماهیان می‌باشد.  محرک‌های ایمنی با ارتقای سیستم ایمنی ذاتی می‌توانند از وقوع بیماری‌های عفونی جلوگیری کنند و رژیم غذایی حاوی کاروتنوئیدها، عملکرد سیستم ایمنی در بسیاری از حیوانات آزمایشگاهی را بهبود بخشیده است.  به منظور بررسی تأثیر عصاره‌ی الکلی جلبک سارگاسوم، 120 قطعه ماهی به طور تصادفی به چهار گروه (4 تیمار) تقسیم شده (هر آکواریوم حاوی 30 قطعه ماهی با وزن 65/0±5/6 گرم) و به مدت 60 روز برای انجام آزمایش، نگهداری و غذادهی گردیدند.  تیمار اول، دوم و سوم به ترتیب­ با مقادیر 5، 10 و 15 گرم عصاره­ی اتانولی جلبک سارگاسوم به ازاء هر کیلوگرم غذا به مدت دو ماه تغذیه شدند.  تیمار چهارم گروه شاهد بود که فقط غذای تجاری (بیومار) دریافت می­نمود.  پس از پایان دوره‌ی 60 روزه‌ی آزمایش، خون­گیری انجام شد و برخی فاکتورهای خونی و ایمنی بررسی گردید.  در بین تیمارهای مختلف، بیش­ترین میزان PCV، Hb و MCHC در تیمار تغذیه شده با 5 گرم در کیلوگرم جلبک مشاهده گردید (05/0p<).  تعداد گلبول‌های سفید در تیمارهای تغذیه شده با جلبک بیش­تر از گروه کنترل بود ولی این اختلاف معنی­دار نبود (05/0p>).  فعالیت احیاء NBT سرم در تیمار تغذیه شده با 15 گرم در کیلوگرم عصاره‌ی جلبک سارگاسوم، بیش­تر از سایر تیمارها و نیز گروه شاهد بود (05/0p<).  میزان فعالیت کمپلمان در تیمار تغذیه شده با 10 و 15 گرم در کیلوگرم عصاره‌ی الکلی جلبک در روز 60، به طور معنی­داری بیش­تر از گروه کنترل بود (05/0p<).  قدرت باکتری‌کشی سرم تیمارهایی که عصاره‌ی الکلی جلبک را دریافت کرده بودند، در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی‌داری نداشتند (05/0p>).  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، تجویز عصاره­ی الکلی جلبک سارگاسوم به صورت خوراکی باعث تحریک برخی فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی ماهی ماکرو می­گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات