تأثیر جیره‌های حاوی سطوح مختلف آرد سویا همراه با مکمل آنزیمی آویزایم بر شاخص‌های هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر سطوح متفاوت آرد سویا به همراه مکمل مولتی آنزیمی آویزایم جیره غذایی بر فاکتورهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل آلای‌رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) بعد از 60 روز پرورش انجام گرفت.  اساس تنظیم جیره‌های آزمایشی در این تحقیق، جایگزینی به ترتیب صفر، 25، 50، 75 و 100 درصد پروتئین آرد ماهی با پروتئین آرد سویا و استفاده از مقادیر متفاوت مولتی‌آنزیم آویزایم با دوزهای صفر، 500 و 1000 ppm در جیره‌ها تحت 13 تیمار آزمایشی بود.  در انتهای دوره پرورش، خون‌گیری از شریان دمی 195 عدد ماهی با ظاهر سالم (با میانگین وزنی 57/15±91/127 گرم) به عمل آمد.  بر اساس نتایج، بیشترین میزان گلبول سفید در ماهیان تغذیه شده با جیره حاوی 50 درصد پروتئین آرد سویا به همراه 1000 ppm مکمل مولتی آنزیم آویزایم مشاهده گردید که از تفاوت معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها برخوردار بود (05/0>P).  همچنین میزان هماتوکریت، پروتئین تام و گلوبولین نیز بدون هیچ گونه تفاوت معنی‌داری در همین تیمار از بیشترین میزان برخوردار بودند (05/0<P).  با افزایش سطح سویا در جیره میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، آلانین آمینوترانسفراز و آلکالین فسفاتاز کاهش معنی‌داری را نسبت به تیمار شاهد از خود نشان دادند (05/0>P).  در مجموع با توجه به نتایج مطالعه حاضر می‌توان چنین استنباط کرد که تیمار 50 درصد پروتئین آرد سویا به همراه 1000 ppm آنزیم می‌تواند اثرات مثبتی بر پارامترهای هماتولوژی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی قزل‌آلای‌رنگین‌کمان داشته باشد.

کلیدواژه‌ها