بررسی تغییرات پروتئین‌های سرم خون مادیان عرب ایرانی در طی مراحل آبستنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    از آنجایی که میزان پروتئین تام و بخش‌های مختلف تشکیل دهنده آن در شرایط و حالات مختلف فیزیولوژیک نظیر آبستنی، شیرواری، فحلی ممکن است دستخوش تغییر و نوسان گردند، لذا هدف مطالعه حاضر بررسی چگونگی تغییرات پروتئین‌های سرم خون در مادیان‌های عرب ایرانی خوزستان در طی دوران آبستنی بوده است، ضمن این که به نظر می‌رسد تاکنون مطالعه جامعی پیرامون چگونگی تغییرات پروتئین‌های سرم خون در مادیان‌های عرب خوزستان در یک دوره آبستنی  صورت نگرفته است.  بدین منظور از تعداد ۵ رأس مادیان عرب ایرانی آبستن که تحت شرایط پرورشی یکسان در یکی از اسب‌داری‌های استان خوزستان نگهداری می‌شدند ماهیانه خونگیری به عمل آمد.  پس از تعیین میزان پروتئین تام سرم به روش استاندارد بیوره، از روش الکتروفورز به منظور جداسازی و تعیین هر یک از فراکسیون‌های پروتئینی سرم خون استفاده شد.  نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS و روش GLM مورد ارزیابی قرار گرفت.  نتایج مطالعه حاضر نشان می‌دهد که با وجود نوساناتی که در میزان پروتئین تام و اجزای تشکیل‌دهنده آن و همچنین نسبت آلبومین به گلوبولین در طول دوران آبستنی مشاهده می‌شود، اما هیچ یک از این تغییرات معنی‌دار نمی‌باشند.  لذا می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که پروتئین تام سرم خون و بخش‌های تشکیل‌دهنده آن در مادیان‌های عرب ایرانی خوزستان در طول دوره آبستنی تغییر معنی‌داری نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها