مقایسه اثر محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز بر پروتئین، آلبومین گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام سرم گوساله‌های نوزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    محلول‌های ایزوسموتیک و هیپراسموتیک دکستروز موارد استفاده گسترد‌ه‌ای در دامپزشکی دارند.  به دنبال استفاده از این محلول‌ها ممکن است جابه‌جایی مایعات و تغییر در سطح گلوکز، لیپیدها، پروتئین تام و آلبومین سرم رخ دهد.  لذا این مطالعه به منظور بررسی اثر این محلول‌ها بر هموئوستاز گلوکز، لیپید، پروتئین تام و آلبومین سرم انجام گرفت.  به این منظور محلول‌های دکستروز 5 درصد و 50 درصد به صورت وریدی و به میزان 1 میلی‌لیتر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن، به شش راس گوساله نر 8 تا 10 روزه هلشتاین تجویز گردید و در طول 12 ساعت بعدی از حیوانات خون‌گیری‌های مکرر به منظور اندازه‌گیری پروتئین تام، آلبومین، گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول تام صورت گرفت.  نتایج نشان داد که محلول‌های دکستروز 5 و50 درصد باعث کاهش خفیف و موقتی در سطح پروتئین و آلبومین پلاسمایی شدند و به ترتیب موجب افزایش طولانی مدت خفیف و کوتاه مدت شدیدی در گلوکز خون شدند (05/0P<).  در گروه دکستروز 5 درصد تا دقیقه 180 و در گروه دکستروز 50 درصد تا دقیقه 120 افزایش سطح تری‌گلیسیرید مشاهده شد (05/0P<).  همچنین مقادیر کلسترول تام در گروه‌ دکستروز 5 درصد افزایش یافت (05/0P<).  احتمالاً تفاوت‌های مشاهده شده در دو گروه ناشی از ترشح مقدار متفاوت انسولین در پاسخ به افزایش متفاوت سطح گلوکز می‌باشد.  لذا پیشنهاد می‌شود در تفسیر نتایج متغیرهای فوق، تاثیر تجویز محلول‌های دکستروز در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها