اثر پودر سیر بر میزان کلسترول سرم، کبد و عضلات جوجه‌های نر گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

    در طیور، کبد نقش مهمی در سنتز لیپیدها و ترشح آنها به داخل پلاسما دارد.  ترشح لیپیدها از کبد طیور و ذخیره آنها در عضلات از نظر بهداشت تغذیه‌ای مهم است.  گزارشات متفاوت و متناقضی از تأثیر سیر بر لیپیدهای سرم و کبد ارائه شده است.  در این پژوهش اثرات جیره‌های حاوی مقادیر مختلف پودر سیر بر میزان کلسترول تام سرم، کبد و عضلات سینه و ران بررسی شده است.  برای این منظور به جیره‌های 4 گروه 36  قطعه‌ای جوجه نر گوشتی 3 هفتگی به ترتیب صفر، 1، 2 و 4 درصد پودر سیر اضافه شد.  در پایان هفته‌های پنجم و هفتم، 15 جوجه از هر گروه به صورت تصادفی خون‌گیری شده و پس از کشته شدن، کلسترول، کبد و عضلات استخراج و همراه با کلسترول سرمی با روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شدند.  نتایج نشان داد تا پایان هفته پنجم هیچکدام از جیره‌های حاوی مقادیر مختلف سیر نتوانسته است تأثیر معنی‌داری برمیزان کلسترول تام سرم، کبد و عضلات ایجاد نماید (05/0P>)، ولی در پایان هفته هفتم، جیره‌های 2 و 4 درصد پودر سیر به ترتیب سبب کاهش 15 و 22 درصدی کلسترول کبد نسبت به گروه شاهد شده‌اند (05/0P<).  همچنین جیره حاوی 4 درصد پودر سیر به ترتیب باعث کاهش 14، 23 و 26 درصدی کلسترول سرم، عضله ران و عضله سینه‌ای نسبت به گروه شاهد شده است (05/0P<).  به نظر می‌رسد کاهش همزمان کلسترول سرم، کبد و عضلات ناشی از مصرف  پودر سیر با یک روند وابسته به دوز، به واسطه مهار سنتز و یا ترشح آن از کبد باشد.

کلیدواژه‌ها