گزارش یک مورد پمفیگوس فولیاسئوس راجعه در اسب

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

2 استاد گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

4 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

5 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده پیرادامپزشکی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

چکیده

    بر اساس سابقه، مشاهدات بالینی و آزمایش­های میکروبیولوژی و کلینیکال پاتولوژی، یک رأس نریان کرنگ 8 ساله نژاد تروبرد دوخون، مشکوک به بیماری پوستی با منشاء خودایمن تشخیص داده شد.  درمان با استفاده از تجویز خوراکی پردنیزولون به مدت پنج هفته به صورت موفقیت­آمیزی انجام شد.  حدود هشت ماه بعد و پس از عود ضایعات پوستی شدیدتر، علیرغم استفاده از رژیم درمانی قبلی به مدت دو هفته توسط اسبدار، پاسخ مناسبی مشاهده نشد.  بنابراین پس از بیوپسی پوست جهت آزمایش­های هیستوپاتولوژی، تجویز خوراکی آزاتیوپرین نیز به درمان خوراکی پردنیزولون اضافه گردید.  رژیم درمانی جدید تأثیر چشمگیری بر روند درمان داشت ولی پس از پانزده روز به دلیل بروز اسهال، مصرف آزاتیوپرین قطع شد و درمان با پردنیزولون تا یک هفته دیگر ادامه یافت.  پس از مشاهده نشانه­های بهبودی، تجویز این دارو با روند کاهشی قطع گردید.  یافته­های هیستوپاتولوژی شامل ضایعات وزیکولوبولوس تا پوستول با مشخصه آکانتولیز زیر لایه شاخی و در لایه دانه­دار پوست، پمفیگوس فولیاسئوس را تأیید نمود.  این مورد اولین گزارش پمفیگوس فولیاسئوس راجعه در ایران می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Felippe, M. J. B. (2016). Equine Clinical Immunology (1st ed). Oxford, UK: John Wiley and Sons.
Maxie, M. G. (2015). Jubb, Kennedy & Palmer's pathology of domestic animals (6th ed), volume 1. St. Louis, Missouri: Elsevier Health Sciences, Saunders.
Olivry, T., & Chan, L. S. (2001). Autoimmune blistering dermatoses in domestic animals. Clinics in Dermatology, 19(6), 750-760.
Petersen, A. D., & Schott, H. C. (2005). Cutaneous markers of disorders affecting adult horses. Clinical Techniques in Equine Practice, 4(4), 324-338.
Rosenkrantz, W. (2013). Immune-mediated dermatoses. Veterinary Clinics: Equine Practice, 29(3), 607-613.
Scott, D. W., & Miller, W. H. (2010). Equine Dermatology (2nd ed). Maryland Heights, Missouri: Elsevier Health Sciences, Saunders.
Smith, B. (2015). Large Animal Internal Medicine (5th ed). Portland, Oregon: Mosby publishing.
Tizard, I. R (2017).  Veterinary Immunology (10th ed). St. Louis, Missouri: Elsevier Health Sciences, Saunders.