درمان موفقیت آمیز جراحی فیبروپاپیلوم قضیب قوچ

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جراحی، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

    یک رأس قوچ نژاد لری-بختیاری 3 ساله با سابقه توده در ناحیه قضیب به بیمارستان آموزشی دامپزشکی دانشگاه شیراز ارجاع داده شد.  صاحب دام اظهار داشت که وجود توده مانع از بازگشت قضیب به غلاف قضیب می‌شود.  در معاینه بالینی، توده‌ای به ابعاد 5/3 سانتی­متر × 2 سانتی­متر × 2 سانتی­متر روی قضیب مشاهده شد.  پس از آماده­سازی، توده برداشته شد و دو طرف آن بخیه شد.  سپس، قضیب به سادگی وارد غلاف قضیب شد و تا هفت ماه پیگیری، عود توده مشاهده نشد.  هیچ عارضه‌ای در روزهای بعد از جراحی نیز مشاهده نشد.  توده برداشته شده از نظر هیستوپاتولوژی بررسی شد.  نوع توده از نظر میکروسکوپی، تومور فیبروپاپیلوم تشخیص داده شد.  اگر چه فیبروپاپیلوم قضیب در گاو نر و نریان توصیف شده است، اما تا کنون، گزارشی در مورد بروز فیبروپاپیلوم قضیب در قوچ منتشر نشده است.  واکسن و ایمن­سازی راهبردهای مهمی برای پیش­گیری و کاهش میزان عود هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aydın, U. , Karakurt, E. , Dağ, S. , Beytut, E. , Özaydın, İ. , Nuhoğlu, H. , Yıldız, U. , Yıldız, A. & Kurtbaş, E. (2022). Clinical and immunohistochemical evaluation of penile tumors in bulls. Journal of Advances in VetBio Science and Techniques, 7 (2), 210-219.
Borzacchiello, G., & Roperto, F. (2008). Bovine papillomaviruses, papillomas and cancer in cattle. Veterinary research, 39(5), 1.
Byers, S., & Kramer, J. (2010). Normal hematology of sheep and goats. Schalms Veterinary Heamatology. Weiss, DJ and Wardrop, KJ. 6th ed. Wiley Blackwell, Iowa, USA, 836-842.
Campo, M. (1997). Bovine papillomavirus and cancer. The Veterinary Journal, 154(3), 175-188.
Elzein, E. T. E., Sundberg, J. P., Housawi, F. M., Gameel, A. A., Ramadan, R. O., & Hassanein, M. M. (1991). Genital bovine papillomavirus infection in Saudi Arabia. Journal of veterinary diagnostic investigation, 3(1), 36-38.
Gardiner, D. W., Teifke, J. P., Podell, B. K., & Kamstock, D. A. (2008). Fibropapilloma of the glans penis in a horse. Journal of veterinary diagnostic investigation, 20(6), 816-819.
Gilbert, R. O., Cable, C., Fubini, S. L., & Steiner, A. (2017). Surgery of the bovine reproductive system and urinary tract. Farm animal surgery, 439-503.
Goodrich, L., Gerber, H., Marti, E., & Antczak, D. (1998). Equine sarcoids. Veterinary Clinics of North America: Equine Practice, 14(3), 607-623.
Heppelmann, M., Strüve, K., Hansmann, F., Seehusen, F., & Kehler, W. (2019). Urethral fistula after resection of a penile fibropapilloma in a Holstein Friesian bull. Schweizer Archiv fur Tierheilkunde, 161(9), 553-557.
Khodakaram-Tafti, A., & Kargar, M. (2009). Gross and histopathologic characteristics of penile fibropapillomas in young bulls. Comparative Clinical Pathology, 18(3), 261-263.
McGavin, M., & Zachary, J. (2007). Pathologic Basis of Veterinary Disease. 4th. Louis: Mosby, 1476.
Schulman, F., Krafft, A., & Janczewski, T. (2001). Feline cutaneous fibropapillomas: clinicopathologic findings and association with papillomavirus infection. Veterinary Pathology, 38(3), 291-296.