اثر غلظت های مختلف آمونیاک بر روی هیستومورفومتری کلیه و برخی فاکتورهای خونی ماهی تیلاپیای نیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکترای بافت‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه زیست‌شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

    در مطالعه حاضر، ماهیان تیلاپیای جوان به مدت دو هفته در معرض 10، 20 و 30 درصد (96 ساعت LC50) آمونیاک قرار گرفته که به ترتیب معادل 9/0، 8/1 و 7/2 میلی­گرم در لیتر است.  پس از این مدت، ماهی­ها بیهوش و از ساقه دمی با سرنگ هپارینه برای ارزیابی شاخص­های خونی نمونه خون گرفته شد.  نمونه‌های بافتی به اندازه 5/0 سانتی‌متر از کلیه جدا و در فرمالین بافر 10 درصد تثبیت و پس از آب‌گیری با الکل، شفاف‌سازی با زایلول، بلوک گیری با پارافین و برش به ضخامت 6-4 میکرون با میکروتوم انجام گرفت.  در نهایت اسلایدهای رنگ‌آمیزی شده توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.  نتایج حاکی از بزرگ شدن کپسول بومن، تجمع هیالین، کنده شدن اپیتلیوم، افزایش مراکز ملانومکروفاژ و گلومرول­ها و لوله­های نکروزه در کلیه­ها پس از قرار گرفتن در معرض آمونیاک شد.  در بررسی فاکتورهای سرم خون با افزایش آمونیاک، کلسترول و BUN نسبت به گروه کنترل و سایر گروه­ها افزایش یافته بود.  همچنین با افزایش غلظت آمونیاک، شدت ضایعات نیز افزایش یافت.  بنابراین آمونیاک باعث تغییراتی در ساختار و فعالیت برخی از عوامل کلیوی شده که باید با ایجاد شرایط مدیریتی مناسب در خصوص مقدار آمونیاک در محیط آبی کنترل شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdelghany, A. (2020). Food and feeding habits of Nile tilapia from the Nile River at Cairo, Egypt. Fish Farming Technology, P, 447-54.
Au, D. (2004). The application of histo-cytopathological biomarkers in marine pollution monitoring: a review. Marine Pollution Bulletin, 48(9-10), 817-834.
Basir, Z., & Peyghan, R. (2016). The process of kidney gradually changes in, Tenualosa ilisha during migration from the sea to the river. Journal of Persian Gulf, 7(26), 47-56.
Basir, Z. & Peyghan, R. (2019). Immunohistochemical and ultrastructural study of the effect of different salinities on gill chloride cells of Cyprinus Carpio. Iran Fisheries Science Journal, 28(5), 131-141.
Becke, C., Schumann, M., & Steinhagen, D. (2019). Effects of unionized ammonia and suspended solids on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in recirculating aquaculture systems. Aquaculture, 499, 348-57.
Dastan, V., Abdi, R., Movahedinia, A., & Salari-Aliabadi, MA. (2017). Study of gill and kidney tissue changes in Tenualosa ilisha during migration from sea to the Karun and Bahmanshir rivers. Iranian Scientific Fisheries Journal, 25(4), 53-62.
El‐Sayed, Y.S., & Saad, T.T. (2008).Subacute Intoxication of a Deltamethrin‐Based Preparation (Butox® 5% EC) in Monosex Nile Tilapia, Oreochromis niloticus L. Basic & clinical pharmacology & toxicology, 102(3),293-299.
Ferreira, I.A., & Martins, C. (2008). Physical chromosome mapping of repetitive DNA sequences in Nile tilapia Oreochromis niloticus: evidence for a differential distribution of repetitive elements in the sex chromosomes. Micron, 39(4), 411-418.
Gammerdinger, W.J., Conte, M.A., & Baroiller, J. (2016). Comparative analysis of a sex chromosome from the blackchin tilapia, Sarotherodon melanotheron. BMC Genomics, 17(1), 1-10.
Gomes, J.M., Ribeiro, H.J., & Procopio, M.S. (2015). What the erythrocytic nuclear alteration frequencies could tell us about genotoxicity and macrophage iron storage. PloS one, 10(11), e0143029.
Hoseini, S.M., Yousefi, M., & Hoseinifar, S.H. (2019). Antioxidant, enzymatic and hematological responses of common carp (Cyprinus carpio) fed with myrcene-or menthol-supplemented diets and exposed to ambient ammonia. Aquaculture, 506, 246-55.
Isani, G., Letizia Falcioni, M., & Barucca, G. (2013). Comparative toxicity of CuO nanoparticles and CuSO4 in rainbow trout. Ecotoxicology and Environmental Safety, 97, 40-46.
Jeney, G., Nemcsok, J., & Jeney, Z. (1992). Acute effect of sublethal ammonia concentrations on common carp (Cyprinus carpio L.). II. Effect of ammonia on blood plasma transaminases (GOT, GPT), G1DH enzyme activity, and ATP value. Aquaculture,104(1-2), 149-156.
Khalil, S.R., Abd Elhakim, Y., & El-Murr, A.E. (2016). Sublethal concentrations of di-n-butyl phthalate promote biochemical changes and DNA damage in juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Japanese Journal of Veterinary Research, 64(1), 67-80.
Kim, J.H., Kang, Y.J., & Kim, K.I. (2019). Toxic effects of nitrogenous compounds (ammonia, nitrite, and nitrate) on acute toxicity and antioxidant responses of juvenile olive flounder, Paralichthys olivaceus. Environmental Toxicology Pharmacology, 67, 73-78.
Latif, A., Khalid, M., & Ali, M. (2014). Evaluation of toxic stress of copper sulfate and lead nitrate on hematological and serum biochemical characteristics of freshwater cyprinid (Labeo rohita). International Journal of Engineering and Techniques, 4(1), 366-372.
Lim, M.Y., Zimmer, A.M., & Wood, C.M. (2015). Acute exposure to waterborne copper inhibits both the excretion and uptake of ammonia in freshwater rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology,168, 48-54.
Magouz, F.I., Mahmoud, S.A., & El-Morsy, R.A. (2021). Dietary menthol essential oil enhanced the growth performance, digestive enzyme activity, immune-related genes, and resistance against acute ammonia exposure in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture, 530, 735944.
Metwally, M., & Wafeek, M. (2014). Effect of ammonia toxicity on carbohydrate metabolism in Nile tilapia (Oreochromis niloticus). World Journal of Fish and Marine Sciences, 6 (3), 252-261.
Morovvati, H., Abdi, R., & Shamsi, M.M. (2017). Effect of different salinity concentrations on the gill of benni Barbus sharpeyi. Journal of Veterinary Research, 72(2).
Morovvati, H., Zolgharnein, H., Noori Moghahi, M.H., Abdi, R., & Ghazilou, A. (2012). Alterations to chloride cells of the secondary lamella and gill branches of spotted scat (Scatophagus argus L.) in different salinities. Journal of Veterinary Research, 67(2), 109-17.
Naderi, S., Abdi, R., Navabi, M.B., & Movahedinia, A. (2014). Distribution Pattern of Main Mucus Secretory Cells in Different Parts of Epiderm in Epinephelus coioides. International Journal of Scientific Engineering and Technology, 3(5), 630-3.
Peebua, P., Kruatrachue, M., & Pokethitiyook, P. (2008). Histopathological alterations of Nile tilapia, Oreochromis niloticus in acute and subchronic alachlor exposure. Journal of Environmental Biology, 29(3), 325-31.
Pérez, M.R., Rossi, A.S., & Bacchetta, C. (2018). In situ evaluation of the toxicological impact of wastewater effluent on the fish Prochilodus lineatus: biochemical and histological assessment. Ecology Indicator, 84, 345-353.
Saha, S., & Kaviraj, A. (2003). Acute toxicity of synthetic pyrethroid cypermethrin to freshwater catfish Heteropneustes fossilis (Bloch). International Journal of Toxicology, 22(4), 325-328.
Savari, S., Safahieh, A., Archangi, B., Savari, A., & Abdi, R. (2013). Brain anatomy and histology of orange-spotted grouper (Epinephelus coioides). Journal of the Persian Gulf, 4(14), 1-13.
Zeitoun, M.M., EL-Azrak, K., & Zaki, M.A. (2016). Effects of ammonia toxicity on growth performance, cortisol, glucose, and the hematological response of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus). Aceh Journal of Animal Science, 1(1), 21-8.
Zimmer, A.M., & Wood, C.M. (2016). Physiological and molecular ontogeny of branchial and extra-branchial urea excretion in post-hatch rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 310(3), R305-R312.