مقایسه غلظت سرمی اکسی‌تتراسیکلین در دو روش تجویز داخل وریدی و داخل استخوانی در سگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری حرفه‌ای، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استاد مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

4 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    تزریق داخل استخوانی به عنوان یک تکنیک مؤثر برای تجویز داروها و مایعات در شرایط اضطراری است که امکان دسترسی به سیستم عروق محیطی ناموفق باشد.  هدف از این مطالعه مقایسه اثربخشی تزریق داخل استخوانی و داخل وریدی برای انتقال اکسی تتراسیکلین به گردش خون مرکزی در سگ بود.  چهار قلاده سگ عقیم نشده از نژاد مخلوط با وزن 20-15 کیلوگرم، از هر دو جنس و بین 1 تا 3 سال، 20 میلی­گرم بر کیلوگرم اکسی‌تتراسیکلین را به صورت داخل وریدی دریافت کردند.  پس از یک دوره استراحت دو هفته­ای، هر سگ همان آنتی­بیوتیک و دوز قبلی را از طریق سوزن مغز استخوان جمشیدی در استخوان ران دریافت کرد.  نمونه­های خون بلافاصله قبل و 5/0، 1، 5/1، 2، 5/2، 3، 5/3 و 24 ساعت پس از تزریق برای سنجش آنتی­بیوتیک با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا گرفته شد.  آزمون آنالیز واریانس تفاوت آماری معنی­داری را بین سطوح سرمی اکسی‌تتراسیکلین تزریق داخل استخوانی در مقایسه با داخل وریدی در تمامی زمان­های سنجش نشان داد.  سطوح سرمی اکسی‌تتراسیکلین پس از تزریق داخل وریدی در تمام فواصل زمانی به طور قابل توجهی بالاتر از تزریق داخل استخوانی بود، اما به طور قابل توجهی در 24 ساعت پس از تزریق کاهش یافت.  حداکثر غلظت سرمی اکسی‌تتراسیکلین به ترتیب در روش­های داخل وریدی (25/1±69/7 میکروگرم بر میلی­لیتر) و داخل استخوانی (09/0±20/4 میکروگرم بر میلی­لیتر) پس از 5/0 و 5/2 ساعت به دست آمد.  با این حال، سطوح اکسی‌تتراسیکلین در هر دو روش تزریق داخل وریدی و داخل استخوانی بالاتر از غلظت درمانی آن بود.  هیچ­گونه عوارض جانبی مربوط به تجویز داخل استخوانی دارو در سگ­ها مشاهده نشد.  بنابراین، به نظر می­رسد روش تزریق داخل استخوانی برای حمل سریع اکسی تتراسایکلین در سگ­ها کاربردی و مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Aeschbacher, G. & Webb, A. I. (1993). Intraosseous injection during cardiopulmonary resuscitation in dogs. Journal of Small Animal Practice, 34(12): 629-633
Cartotto, R. (2009). Fluid resuscitation of the thermally injured patient. Clinics in Plastic Surgery, 36(4): 569-581.
Chastagner, P., Lozniewski, A., Lascombes, P., Barberi-Heyob, M., Methers, P. M. & Merlin, J. L. (2001). Pharmacokinetic longitudinal studies of antibiotics administered via a permanent intraosseous device in micropigs. Medical and Pediatric Oncology, 36(6): 635-640.
Day, M. W. (2011). Intraosseous devices for intravascular access in adult trauma patients. Critical Care Nurse, 31(2): 76-89.
Escudero, E., Carceles, C. M. & Serrano, J. M. (1994). Pharmacokinetics of oxytetracycline in goats: modifications induced by a long-acting formulation. The Veterinary Record, 135(23): 548-552.
Goldstein, R., Lavy, E., Shem-Tov, M., Glickman, A., Bark, H. & Ziv, G. (1995). Pharmacokinetics of ampicillin administered intravenously and intraosseously to kittens. Research in Veterinary Science, 59(2): 186-187.
Hoskins, S. L., Nascimento P. D., Lima, R. M., Espana-Tenorio, J. M. & Kramer, G, C. (2012). Pharmacokinetics of intraosseous and central venous drug delivery during cardiopulmonary resuscitation. Resuscitation, 83(1): 107-112.
Lavy, E., Goldstein, R., Shem-Tov, M., Glickman, A., Ziv, G. & Bark, H. (1995). Disposition kinetics of ampicillin administered intravenously and intraosseously to canine puppies. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 8(5): 379-381.
Leidel, B. A. Kirchhoff, C., Bogner, V., Braunstein, V., Biberthaler, P. & Kanz, K. G.  (2012). Comparison of intraosseous versus central venous vascular access in adults under resuscitation in the emergency department with inaccessible peripheral veins. Resuscitation, 83(1): 40-45.
Maddison, J. E., Page, S. W. & Church, D. B. (2008). Small Animal Clinical Pharmacology. (2nd Edition) Saunders, Elsevier, Philadelphia, USA. Pp 173-175.
Manggold, J., Sergi, C., Becker, K., Lukoschek, M. & Simank, H.G. (2002). A new animal model of femoral head necrosis induced by intraosseous injection of ethanol. Laboratory Animals, 36(2): 173-180.
Miller, R. A., Reimschuessel, R. & Carson, M. C. (2007). Determination of oxytetracycline levels in rainbow trout serum on a biphenyl column using high-performance liquid chromatography. Journal of Chromatography. B, Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 852(1-2): 655-658.
Olsen, D., Packer, B. E., Perrett, J., Balentine, H. & Andrews, G. A. (2002). Evaluation of the bone injection gun as a method for intraosseous cannula placement for fluid therapy in adult dogs. Veterinary Surgery, 31(6): 533-540.
Orlowski, J., Porembka, D., Gallagher, J., Lockrem, J. & VanLente, F. (1990). Comparison study of intraosseous, central intravenous, and peripheral intravenous infusions of emergency drugs. American Journal of Diseases of Children, 144(1): 112-117.
Orlowski, J. P., Julius, C. J., Petras, R. E., Porembka, D. T. & Gallagher, J. M. (1989). The safety of intraosseous infusions: risks of fat and bone marrow emboli to the lungs. Annals of Emergency Medicine, 18(10): 1062-1067.
Pollack, C. V. Jr. & Pender, E. S. (1991). Intraosseous administration of digoxin: same-dose comparison with intravenous administration in the dog model. Journal of Mississippi State Medical Association, 32(9): 335-338.
Riviere, J. E. & Spoo, J. W. (2001). Tetracycline antibiotics. In: Adams HR (ed) Veterinary Pharmacology and Therapeutics (8th Edition) Iowa State University Press/Ames, USA. Pp 828-840.
Wood, M., Reader, A., Nusstein, J., Beck, M., Padgett, D. & Weaver, J. (2005). Comparison of intraosseous and infiltration injections for venous lidocaine blood concentrations and heart rate changes after injection of 2% lidocaine with 1:100,000 epinephrine. Journal of Endodontics, 31(6): 435-438.
Yost, J., Baldwin, P., Bellenger, S., Bradshaw, F., Causapin, E., Demotica, R. et al. (2015). The pharmacokinetics of intraosseous atropine in hypovolemic swine. American Journal of Disaster Medicine, 10(3): 217-222.