تشخیص مولکولی مایکوپلاسما بویس در نمونه های تانک شیر در گاوداری‌های همدان، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد باکتری‌شناسی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

4 استادیار گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

5 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

چکیده

    بیماری ورم پستان یک بیماری شناخته شده و پرهزینه گاوهای شیری است و باکتری مایکوپلاسما بویس یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد ورم پستان در گاوهای شیری می‎باشد. با توجه به اهمیت مایکوپلاسما در ایجاد ورم پستان، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی مولکولی حضور مایکوپلاسما بویس در تانک شیر در گاوداری­های شیری استان همدان بود. در مجموع 125 نمونه شیر از تانک­های مخزن شیر از 31  گاوداری اطراف همدان جمع­آوری شد. تست ورم پستان کالیفرنیا (CMT) و شمارش سلول­های سوماتیک (SCC) بر روی نمونه­های شیر انجام شد.  سپس با استفاده از کیت استخراج، DNA کل از نمونه­های شیر استخراج شد. آزمون PCR و به دنبال آن Nested PCR (nPCR) برای تشخیص اختصاصی مایکوپلاسما بوویس انجام شد. در مجموع بر اساس PCR اختصاصی جنس، 19 مورد از  125 نمونه شیر (2/15 درصد) به گونه‌های مختلف مایکوپلاسما آلوده بودند. در حالی که بر اساس نتایج nPCR، 11 مورد (8/8 درصد) به عنوان مایکوپلاسما بویس تشخیص داده شد. نتایج نشان داد که 26 مورد از 125 نمونه شیر (8/20 درصد) و 102 مورد از 125 نمونه شیر (6/81 درصد) به ترتیب دارای امتیاز بالای CMT و SCC بودند. تجزیه و تحلیل آماری، همبستگی مثبت بین CMT و SCC را نشان داد. در مطالعه حاضر، حضور مایکوپلاسما بویس در نمونه­های شیر فله­ای، حاکی از آن است که برای جلوگیری از انتقال مایکوپلاسما بویس بین گله­های گاو شیری منطقه همدان، رعایت موارد بهداشتی بیش­تر مورد نیاز است. با توجه به حضور باکتری مایکوپلاسما در تانک شیر، پیشنهاد می­شود که آلودگی به این باکتری در گاوهای این منظقه بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abrahmsén, M., Persson, Y., Kanyima, B. M. and Båge, R. (2014). Prevalence of subclinical mastitis in dairy farms in urban and peri-urban areas of Kampala, Uganda. Tropical Animal Health and Production, 46: 99-105.
Acharya, D., Parida, P., Mohapatra, H.S., Sahoo, S.L. and Rout, J.R.. (2022). Bovine Mastitis: Causes and Phytoremedies. Journal of Pure Applied Microbiology16(4),2259-2269.
Baird, S. C., Carman, J., Dinsmore, R. P., Walker, R. L. and Collins, J. K. (1999). Detection and identification of Mycoplasma from bovine mastitis infections using a nested polymerase chain reaction. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, 11: 432-435.
Barkema, H., Deluyker, H., Schukken, Y. and Lam, T. (1999). Quarter-milk somatic cell count at calving and at the first six milkings after calving. Preventive Veterinary Medicine, 38: 1-9.
Barkema, H., Green, M., Bradley, A. and Zadoks, R. (2009). Invited review: The role of contagious disease in udder health.  Journal of Dairy Science, 92: 4717-4729.
Bitew, M., Tafere, A. and Tolosa, T. Study on bovine mastitis in dairy farms of Bahir Dar and its environs. (2010).  Journal of Animal and Veterinary Advances, 9: 2912-2917.
Bradley, A. J. (2002). Bovine mastitis: an evolving disease. The Veterinary Journal, 164: 116-128.
Dabiri, M., Mirshokraei, P., Rad, M., Khoramian, B. (2017). Detection of Mycoplasma bovis in bulk tank milk samples by nested PCR in Mashhad, Iran. Iranian Journal of Veterinary Science and Technology, 9(2). 28-32.
Dingwell, R. T., Leslie, K. E., Schukken, Y. H., Sargeant, J. M. and Timms, L. L. (2003). Evaluation of the California mastitis test to detect an intramammary infection with a major pathogen in early lactation dairy cows. - Canadian Veterinary Journal, 44: 413-415.
Dohoo, I. R. and Leslie, K. (1991). Evaluation of changes in somatic cell counts as indicators of new intramammary infections. Preventive Veterinary Medicine, 10: 225-237.
Fox, L., Hancock, D., Mickelson, A., Britten, A. and Kaaden, O. R. (2003). Bulk tank milk analysis: factors associated with appearance of Mycoplasma sp. in milk.  Journal of Veterinary Medicine, Series B, 50: 235-240.
Ghadersohi, A., Coelen, R. and Hirst, R. (1997). Development of a specific DNA probe and PCR for the detection of Mycoplasma bovis. Veterinary Microbiology 56: 87-98.
Ghadersohi, A., Hirst, R., Forbes-Faulkener, J. and Coelen, R. (1999). Preliminary studies on the prevalence of Mycoplasma bovis mastitis in dairy cattle in Australia.  Veterinary Microbiology, 65: 185-194.
Ghazaei, C .(2006). Mycoplasmal mastitis in dairy cows in the Moghan region of Ardabil State, Iran: short communication. Journal of the South African Veterinary Association ,77: 222-223.
Gonzales, R. and Wilson, D. J. (2003). Mycoplasmal mastitis in dairy herds.  NMC Newsletter, 26: 4-4.
Gonzalez, R. N., Sears, P. M., Merrill, R. A. and Hayes, G. L (1992). Mastitis due to Mycoplasma in the state of New York during the period 1972-1990. The Cornell Veterinarian, 82: 29-40.
González, R. N. and Wilson, D. J. (2003). Mycoplasmal mastitis in dairy herds. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice, 19: 199-221.
Halasa, T., Huijps, K., Østerås, O. and Hogeveen, H. (2007). Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: A review. Veterinary Quarterly, 29: 18-31.
Hotzel, H., Heller, M. and Sachse, K. (1999). Enhancement of Mycoplasma bovis detection in milk samples by antigen capture prior to PCR. Molecular and Cellular Probes, 13: 175-178.
Itoh, M., Hata, E., Iguchi, H., Takahashi, E., Hassan, H. and Yamada, K., 2023. Dry Period Therapy Based on Antimicrobial Susceptibility for Cows with Subclinical‎ Mastitis Caused by Mycoplasma bovisJournal of Current Veterinary Research5(1).62-68.
Joshi, S. and Gokhale, S. (2006). Status of mastitis as an emerging disease in improved and periurban dairy farms in India. Annals of the New York Academy of Sciences 1081: 74-83.
Leach, K., Green, M., Breen, J.,  et al. (2008). Use of domestic detergents in the California mastitis test for high somatic cell counts in milk. Veterinary Record: Journal of the British Veterinary Association. 163.
Liu, Y., Xu, S., Li, M., Zhou, M., Huo, W., Gao, J., Liu, G., Kastelic, J.P. and Han, B. (2020). Molecular characteristics and antibiotic susceptibility profiles of Mycoplasma bovis associated with mastitis on dairy farms in China. Preventive Veterinary Medicine182, 105106.
Mdegela, R., Ryoba, R., Karimuribo, E.,  et al. (2009). Prevalence of clinical and subclinical mastitis and quality of milk on smallholder dairy farms in Tanzania.  Journal of the South African Veterinary Association 80: 163-168.
Nagy, P., Faye, B., Marko, O., Thomas, S., Wernery, U. and Juhasz, J. (2013). Microbiological quality and somatic cell count in bulk milk of dromedary camels (Camelus dromedarius): Descriptive statistics, correlations, and factors of variation. Journal of Dairy Science, 96: 5625-5640.
Sargeant, J., Leslie, K., Shirley, J., Pulkrabek, B. and Lim, G. Sensitivity and specificity of somatic cell count and California Mastitis Test for identifying intramammary infection in early lactation. - Journal of dairy science 84: 2018-2024.
Torres, F.D., Madureira, K.M., da Silva, K.N., Azevedo, C., de Moura, T.M., Skorei, M.R. and Gomes, V. (2022). Influence of Mycoplasma bovis infection on milk production and quality of Holstein dairy cows. Journal of Dairy Research89(4),416-418.
Tretter, E (2016). Comparison of PCR and culture methods for detecting mastitis causing mycoplasma in bulk tank milk from commercial dairy herds.  Joint Annual Meeting.  Asas 2016.
Van Kuppeveld, F., Van der Logt, J., Angulo, A.,  et al. (1992). Genus-and species-specific identification of mycoplasmas by 16S rRNA amplification.  Applied and Environmental Microbiology 58: 2606-2615.