بررسی هیستوپاتولوژیک آبشش و درمان ایکتیوفتریوزیس در ماهی تترای سفید (Gymnocorymbus ternetzi)

نوع مقاله : گزارش موردی

نویسندگان

1 استاد بخش بیماریهای آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار بخش پاتولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری بهداشت آبزیان، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

    در آبان ماه سال 1398، پنج قطعه ماهی تترا سفید از یک مرکز تکثیر ماهیان آکواریومی به بخش آبزیان ارجاع داده شد.  ماهی­ها دچار خارش و تحریک جلدی، حرکات عصبی، زخم در نواحی اطراف آبشش، بی اشتهایی و اختلالات تنفسی (آمدن به سطح آب و بلع هوا) بودند.  در بررسی میکروسکوپی ماهیان مبتلا علایم مشخصه بیماری ایکتیوفتریوز در ماهیان مبتلا مشاهده گردید.  با این حال علایم ظاهری متداول در بیماری یعنی لکه­های سفید در ماهیان مبتلا مشاهده نگردید.  در بررسی میکروسکوپیک از نظر شدت بیماری، به ترتیب آبشش­ها، باله­ها و پوست ماهیان مبتلا، آلودگی به انگل ایکتیوفتریوس را نشان دادند.  در بررسی گسترش مرطوب انگل­ها در اندازه مختلف (50-1000 میکرومتر) مشاهده گردیدند.  علاوه بر آن ماهیان مبتلا بیش­ترین ضایعات در آبشش­ها مشاهده گردید که شامل کوتاه شدن لاملاهای ثانویه، هیپرپلازی، تجمع سلول­های آماسی و حضور انگل در لایه­های زیر سلول­های پوششی بوده است.  ماهیان گله مبتلا با افزایش شوری آب، افزایش دما و حمام با محلول لوتکس-مایر با موفقیت درمان گردیدند.

کلیدواژه‌ها


GersdorffJørgensen, L. (2017). The fish parasite Ichthyophthirius multifiliis – Host immunology, vaccines and novel treatments. Fish and Shellfish Immunology, 67: 586-595.
Jalali, B, Barzegar, M. & Nezamabadi H. (2008). Parasitic fauna of the spiny eel, Mastacembelus mastacembelus. Banks et Solander (Teleostei: Mastacembelidae) in Iran. Iranian Journal of Veterinary Research, 9:158-161.
Kim J.H, Hayward C.J. & Joh, S.J. (2002) Parasitic infections in live freshwater tropical fishes imported to Korea. Diseases of Aquatic Organisms, 52:169-173.
Lemos, J.R.G., Tavares-Dias, M. & De Aquino Sales, R.S. (2007). Parasites in gills of farmed Brycon amazonicus (Characidae, bryconinae) in stream channels of Turumamirim, Amazonas State, Brazil. Acta Scientiarum Biological Sciences, 29: 217-222.
Matthews, R.A. (2005). Ichthyophthirius multifiliis Fouquet and ichthyophthiriosis in freshwater teleosts. Advance in Parasitology, 59:159-241.
Miron, D.S., Silva, L.V.F. & Golombieski JI (2004). Efficacy of different salt (NaCl) concentrations in the treatment of Ichthyophthirius multifiliis-infected silver catfish, Rhamdia quelen, fingerlings. Journal of Applied Aquaculture, 14:155-161.
Ogut, H., Akyol, A. & Alkahn, M.Z. (2005). Seasonality of Ichthyophthirius multifiliis in the trout (Onchorynchus mykiss) farms of the eastern Black Sea region of turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 5: 23-27.
Picón-Camacho, S.M., Marcos-Lopez, M., Beljean, A., Debeaume, S. & Shinn, A.P. (2012). In vitro assessment of the chemotherapeutic action of a specific hydrogen peroxide, peracetic, acetic, and peroctanoic acid-based formulation against the free-living stages of Ichthyophthirius multifiliis (Ciliophora). Parasitology Research, 110: 1029–1032.
Roberts, R.J. (ed) (2012). Fish Pathology. 4th ed. Iowa, USA: Willey-Blackwell, pp: 215-250.
Schachte, J.H. (2011). A short term treatment of malachite green and formalin for the control of Ichthyophthirius Multifiliis on channel catfish in holding tanks. The Progressive Fish-Culturist, 36 (2): 103-104.
Sheng-Yu, Z., Yan-Meng, L., Qi-Zhong, Z., Yao-Wu, F. & De-Jie, L. (2018). Evaluation of an antiparasitic compound extracted from Polygonum cuspidatum against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp. Veterinary Parasitology, 253: 22-25.
Swennes, A.G., Noe, J.G. & Findly, R.C. (2006). Differences in virulence between two serotypes of Ichthyophthirius multifiliis. Diseases of Aquatic Organisms, 69: 227-232.
Xu, D.H., Klesius, P.H., & Shelby, R.A. (2002). Cutaneous antibodies in excised skin from channel catfish, Ictalurus puctatus Rafinesque, immune to Ichthyophthirius mutlfiliis. Journal of fish Diseases, 25: 45-52.
Yan-Meng, L., Qi-Zhong, Z., De-Hai, X., Yao-Wu, F., De-Jie, L., Sheng-Yu, Z. & JianPei, L., (2017). Antiparasitic efficacy of curcumin from Curcuma longa against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp. Veterinary Parasitology, 236: 128-136.
Yao-Wu, F., Bin, W., Qi-Zhong, Z. De-Hai, X., Yan-Meng, L., Ting-Long, H. & ShuQuan, G. (2019). Efficacy and antiparasitic mechanism of 10-gingerol isolated from ginger Zingiber officinale against Ichthyophthirius multifiliis in grass carp. Veterinary Parasitology. 265: 74-84.
Zhao, X., Findly, R.C. & Dickerson, H.W. (2008). Cutaneous antibody-secreting cells and B cells in a teleost fish. Development of Comparative Immunology, 32: 500-508.