تفکیک دو سویه تجاری ماهی قزل آلای ایرانی و فرانسوی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل ارشد

2 عضو هیات علمی پژوهشکده آرتمیا و جانوران آبزی

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- عضو هیات علمی گروه شیلات

4 گروه زیست شناسی

چکیده

    به منظور شناسایی چندشکلی (پلی‌مورفیسم) موجود در ژن هورمون رشد در ماهی قزل‌آلای ‌رنگین‌کمان، تعداد 20 نمونه‌ی مختلف از دو نژاد ایرانی و فرانسوی تهیه و استخراج DNA به روش CTAB انجام گرفت.  واکنش زنجیره‌ای پلیمراز ((PCR جهت تکثیر قطعه‌ی bp1825 ژن هورمون رشد انجام و قطعه‌ی تکثیر شده با استفاده از آنزیم‌های شاخص (TagHinfMboAluHin III، Hpa II و Nde I) تحت هضم آنزیمی و الکتروفورز با ژل آگارز 3 درصد قرار گرفت.  در بررسی برش آنزیمی محصول PCR، دو آنزیم  Tag I و Alu I توانستند چندشکلی در الگوی برش آنزیمی در ناحیه‌ی bp450 و bp600 در آنزیم Alu I وbp  500 در آنزیم Tag I مابین جمعیت ماهیان ایرانی و فرانسوی را نمایان سازند.  بر اساس نتایج، به نظر می‌رسد که آنزیم‌های AluI و Tag I می‌توانند به عنوان مارکرهای مولکولی مناسب برای شناسایی این دو جمعیت استفاده شده و در صنعت آبزی‌پروری برای تشخیص دو جمعیت قزل‌آلای وارداتی و بومی مفید واقع گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات