اثر جیره‌های حاوی سطوح مختلف دانه زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی تخم‌مرغ، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون در مرغ‌های تخمگذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

چکیده

    این پژوهش به منظور بررسی اثر تغذیه با دانه‌ی زنیان و ویتامین E بر خصوصیات کیفی، عملکرد و وضعیت آنتی‌اکسیدانی خون مرغان تخم‌گذار انجام شده است.  در این تحقیق تعداد 216 قطعه مرغ تخم‌گذار های‌لاین W-36 با سن 70 هفته به طور تصادفی به 6 تیمار با سه تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی تقسیم شدند.  مرغ‌ها با جیره‌های آزمایشی حاوی 0، 1، 2 و 3 درصد پودر دانه‌ی زنیان به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی، در مقایسه با دو سطح از ویتامین E (100 و 200 میلی‌گرم بر کیلوگرم جیره) به مدت 10 هفته تغذیه شدند.  نتایج نشان داد که افزایش سطح پودر دانه‌ی زنیان در جیره از 0 تا 30 گرم بر کیلوگرم جیره، ظرفیت آنتی‌اکسیدانی پلاسما را افزایش می‌دهد (05/0P<)؛ اما موجب کاهش مقدار مالون‌دی‌آلدئید (MDA) سرم می‌گردد (05/0P>).  همچنین افزودن ویتامین E به جیره، اثر معنی‌داری بر سطح MDA سرم ندارد اما آن را کاهش می‌دهد؛ علاوه بر این، موجب افزایش معنی‌دار ظرفیت آنتی‌اکسیدانی خون در مقایسه با گروه کنترل می‌شود (05/0P<).  همه‌ی مرغ‌ها دارای میزان تخم‌گذاری، میانگین وزن تخم‌مرغ، توده‌ی تخم‌مرغ و ضریب تبدیل خوراک مشابه بودند.  مصرف خوراک مرغ‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1 درصد پودر دانه‌ی زنیان به طور معنی‌داری، پایین‌تر از سایر گروه‌ها بود.  جیره‌های آزمایشی، رنگ زرده را در مقایسه با گروه کنترل، افزایش دادند (05/0P<).  این مطالعه، نشان داد که دانه‌ی زنیان این قابلیت را دارد که به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی در طی تخمگذاری استفاده شود.

کلیدواژه‌ها