کلیدواژه‌ها = مسمومیت
مسمومیت حاد با قارچ‌کش تبوکونازول در سگ ( گزارش موردی)

دوره 11، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 114-119

10.22055/ivj.2016.13022

مجید یارقلی؛ طاهره علی اصفهانی؛ شمسی السادات موسوی؛ امیر مهدی عرفانی؛ علی بشیری دزفولی؛ محمد باقر حاج کاظمی؛ مهدی حیدری؛ جمیله سالار آملی


مسمومیت با آیورمکتین در بره

دوره 11، شماره 2، تیر 1394، صفحه 113-118

10.22055/ivj.2015.10131

هادی صمدیه؛ سید علیرضا تقوی رضوی زاده