ارتباط تغییرات هورمون های تیروئیدی با شاخص سرمی آسیب میوکارد در گاو، گوسفند و بره‌های مبتلا به تب برفکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

2 استاد گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانش آموخته ی دکتری تخصصی بیماری های داخلی دام های بزرگ، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

    تب برفکی یک بیماری وزیکولی و بالینی حاد حیوانات زوج سم از قبیل نشخوارکنندگان اهلی و خوک می­باشد.  تب برفکی یکی از مهم­ترین مشکلات بهداشتی دام محسوب می­شود.  اگر چه نقش ویروس تب برفکی در القای میوکاردیت در دام­های نوزاد شناخته شده است، به واسطه­ی مورد بحث بودن تغییرات هورمون­های تیروئیدی در مبتلایان و بررسی ارتباط احتمالی آن­ها با وقوع میوکاردیت، مطالعه­ی حاضر با هدف بررسی ارتباط این هورمون­ها با شاخص سرمی آسیب میوکارد در 50 بره، 15 گوسفند و 15 گاو مبتلا به تب برفکی انجام گرفت.  پس از خون­گیری از بیماران و جداسازی سرم، مقادیر تروپونین I، تری­یدوتیرونین (T3) و تیروکسین (T4) اندازه­گیری و هر سه گروه دام­های مورد مطالعه جدا از هم، بر اساس سطح سرمی تروپونین به دو گروه تروپونین بالا و پایین­تر از حد طبیعی تقسیم شدند.  میانگین سرمی­ هورمون­های تیروئیدی نیز با سطوح طبیعی در منابع معتبر مقایسه شدند.  برخلاف گوسفندان، تفاوت معنی­داری بین سطح تروپونین گاوها و بره­های بیمار با مقادیر طبیعی مشاهده گردید.  به جز، یک افزایش معنی­دار در مقدار سرمی T3 گاوهای بیمار، تغییرات سرمی هورمون­های تیروئیدی دام­های بیمار تحت بررسی قابل توجه نبود.  مقدار سرمی هورمون­های T3 و T4 بین دو گروه­­ گاوهای با تروپونین بالاتر و پایین­تر از حد طبیعی، تفاوت معنی­داری نداشتند.  در بره­های واجد تروپونین بالا، کاهش معنی­دار مقادیر سرمی هورمون­های تیروئیدی در مقایسه با گروه تروپونین پایین یافت شد.  نتایج نشان­دهنده­ی وجود شواهد سرمی آسیب میوکاردی در گاوها و بره­های مبتلا به تب برفکی بود.  کاهش هورمون­های تیروئیدی در بره­های با تروپونین بالا ممکن است ناشی از آسیب غده­ی تیروئید در بره­های مبتلا باشد.  همچنین به نظر می­رسد که سطح سرمی هورمون­های تیروئیدی ارتباطی با آسیب میوکاردی در گاوهای مبتلا نداشته باشد.

کلیدواژه‌ها