اثر تغذیه سطوح مختلف اسانس گیاه اسطوخودوس بر ویژگی های کمی و کیفی تخم مرغ، برخی فراسنجه های خونی و تغییرات ریخت شناسی تخمدان در مرغان تخم گذار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

3 عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

4 عضو هیات علمی گروه بیوشیمی و تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان- اصفهان

چکیده

    آزمایشی به منظور بررسی تأثیر اسانس اسطوخودوس بر عملکرد، خصوصیات کیفی و کمی تخم‌مرغ، فراسنجه‌های خونی و  ریخت‌شناسی تخمدان مرغ‌‌های تخم‌گذار لگهورن به مدت 10 هفته با استفاده از 160 پرنده در سن 30 هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و 8 قطعه مرغ در هر تکرار انجام شد.  تیمارها شامل تیمار شاهد (بدون افزودنی) و سطوح 200، 400 و 600 ppm اسانس اسطوخودوس بود.  فاکتورهای عملکردی شامل درصد تولید تخم‌مرغ و میانگین وزن تخم‌مرغ به صورت روزانه و خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک به صورت هفتگی و خصوصیات کیفی تخم‌مرغ نیز به صورت هفتگی اندازه‌گیری شد.  در انتهای آزمایش از هر تکرار 2 پرنده برای خون‌گیری و  بررسی ریخت‌شناسی تخمدان به صورت تصادفی کشتار گردید.  سطوح مختلف اسانس اسطوخودوس تأثیر معنی‌داری بر درصد تولید تخم‌مرغ نداشت (05/0<P).  سطوح 200 و 400 ppm اسانس افزایش معنی‌دار وزن تخم‌مرغ را نشان دادند.  سطح ppm600 اسانس اسطوخودوس کاهش معنی‌دار خوراک مصرفی را نشان داد.  افزودن اسانس تأثیری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت، اما سبب افزایش معنی‌دار رنگ زرده‌ی تخم‌مرغ شد.  در 4 هفته‌ی آخر نمونه‌برداری، سطح ppm200 اسانس اسطوخودوس سبب افزایش معنی‌دار وزن و ضخامت پوسته‌ی تخم‌مرغ شد.  غلظت تری‌گلیسیرید، گلوکز و HDL خون تحت تأثیر اعمال تیمارها قرار نگرفت؛ اما با افزودن اسانس اسطوخودوس به جیره، غلظت کلسترول و LDL خون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی‌داری را نشان داد.  هم‌چنین اعمال تیمارها تأثیر معنی‌داری بر وزن نسبی تخمدان، اویدوکت و وزن استروما نداشت، اما سطوح ppm200 و 400 اسانس اسطوخودوس سبب افزایش معنی‌دار وزن و تعداد فولیکول‌های زرد بزرگ شدند.  نتایج نشان می‌دهد که افزودن اسانس اسطوخودوس تا سطح ppm400 وزن تخم‌مرغ را افزایش و خصوصیات پوسته تخم‌مرغ و رنگ زرده را بهبود بخشیده و وزن و تعداد فولیکول‌های زرد بزرگ را افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها