بررسی تغییرات برخی هورمون‌ها و پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاومیش در دو فصل سرد و گرم در شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش خصوصی

2 استاد دانشگاه

چکیده

    از میان فاکتورهای محیطی، استرس گرمایی مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند باعث کاهش تولید گله در مناطق گرم و خشک گردد و برای حیوانات، چالشی در حفظ تعادل انرژی، تغییرات هورمونی و مواد معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.  عدم تعادل الکترولیت‌ها و مواد معدنی در طول استرس گرمایی، باعث کاهش کارایی و باروری در حیوانات می‌گردد.  بسیاری از این پاسخ‌های فیزیولوژیک حیوانات به استرس گرمایی، استراتژی‌های کمکی در جهت حفظ درجه‌ی حرارت بدن هستند.  برای انجام این مطالعه، در دو فصل تابستان و زمستان با مراجعه به کشتارگاه، اقدام به اخذ 200 نمونه خون از گاومیش‌ها، بلافاصله بعد از کشتار ‌گردید و سپس سرم آن‌ها جدا و غلظت سرمی گلوکز، اوره، کلسترول، کراتینین، آلبومین، پروتئین تام، تری‌گلیسرید، کلسیم، فسفر، ‌سدیم، پتاسیم، میزان فعالیت آنزیم‌های CK، AST، ALT، LDH، ALP، هورمون‌های T3, T4 و کورتیزول به روش‌های رایج آزمایشگاهی مورد سنجش قرار گرفت.  در این مطالعه، اختلاف معنی‌داری در غلظت سرمی گلوکز، کلسترول، کلسیم، فسفر، AST، ALT، ALP، پروتئین تام، CK، LDH، سدیم، کورتیزول، T3 و T4 بین فصول سرد و گرم سال وجود داشت (05/0>p).  در فصل زمستان میزان گلوکز، کلسترول، کلسیم، فسفر، ALT، ALP، پروتئین تام، CK، LDH، T3 و T4 سرم، بالا بود (05/0>p) و در عوض، میزان غلظت سدیم، کورتیزول و AST خون در فصل تابستان بالاتر بود (05/0>p) و میزان غلظت سرمی اوره، کراتینین، تری‌گلیسرید، آلبومین و پتاسیم در بین دو فصل دارای اختلاف معنی‌دار نبود.  نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات فصلی می‌تواند اثرات مهم و معنی‌داری بر پارامترهای بیوشیمیایی و هورمونی خون بگذارند که برخی از این تغییرات می‌توانند برای حیوان مضر بوده و سبب کاهش رشد، کاهش باروری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات