جستجوی فراونی ژن‌های iucD، tsh و iss در جدایه‌های اشریشیا کلی طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلام

2 استاد گروه بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دامپزشک بخش خصوصی، زنجان

چکیده

اشریشیاکلی (E. coli ) جزء فلور طبیعی روده‌های‌ انسان، پستانداران و پرندگان است اما برخی از سویه‌های اشریشیاکلی به واسطه داشتن برخی از عوامل حدت، بیماریزا می‌باشند. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان فراوانی ژن‌های iucD، tsh، و iss در گله‌‌های مرغ گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز استان آذربایجان‌شرقی بود. روش کار: جهت اجرای مطالعه تعداد 117 جدایه اشریشیاکلی از طیور گوشتی مبتلا به کلی‌باسیلوز که دارای علائم پری‌کاردیت، پری هپاتیت و عفونت کیسه‌های هوایی بودند مورد بررسی قرار گرفت. پس از انجام آزمایش‌های استاندارد و انجام کشت، به منظور بررسی ژنوتیپی جدایه‌ها سه ژن iucD، tsh، و iss با استفاده از پرایمرهای استاندارد معرفی شده و آزمایش واکنش زنجیره پلیمراز مورد ارزیابی قرار گرفتند. تعداد 29 نمونه (78/24 درصد) از نظر وجود هر سه ژن (tsh، iss، iucD) مثبت بودند، و تعداد 29 (78/24 درصد)، 39 (33/33 درصد)، و 44 (60/37 درصد) نمونه به ترتیب از نظر ترکیب دوگانه ژنهای tsh/iss، tsh/iucD، و iss/iucD مثبت بودند. همچنین 18/34 درصد، 60/37 درصد و 45/91 درصد جدایه‌ها به ترتیب واجد ژن tsh، iss، و iucD بودند. نتایج مطالعه نشان داد که درصد بالایی از جدایه‌های مورد بررسی توانایی تولید آئروباکتین را دارند، همچنین در موارد بررسی ترکیب‌های مختلف ژن‌های مورد بررسی در 78/24 تا 60/37 درصد جدایه‌ها مشاهده شد. چنین به نظر می‌رسد که بررسی‌های بیشتری جهت ارزیابی عوامل حدت ای‌کلی در مرغداری‌های استان آذربایجان‌شرقی نیاز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات