ارزیابی بیولوژیک انواع مختلف دی کلسیم فسفات تولید ایران و مقایسه اثر آنها بر شاخص های تولید و ویژگی های استخوان در جوجه های گوشتی نر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای بهداشت و تغذیه طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه بهداشت و تغذیه دام و طیور، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه بهداشت و تغذیه دام و طیوردانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

4 استادیار پژوهشی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، کرج

چکیده

در این مطالعه به منظور ارزیابی دی کلسیم فسفاتهای تولید داخل به 26 کارخانه که در زمان انجام تحقیق فعال بودند مراجعه و نمونه برداری بر اساس روش تصادفی از محصول نهایی انجام گردید. پس از انجام آزمایش براساس شاخص های استاندارد ، فقط 7 نمونه دی کلسیم فسفات در محدوده استاندارد قرار داشتند. برای تعیین ارزش بیولوژیک آنها تعداد 720 قطعه جوجه گوشتی نر نژاد راس خریداری و به طور تصادفی در 8 گروه مساوی با 6 تکرار تقسیم و به مدت 21 روز در سیستم قفس نگهداری شدند. میزان فسفر قابل دسترس در تمام جیره های مصرفی در گروه های مختلف آزمایشی و شاهد معادل 48/0 درصد تنظیم گردید. در 10 و 21 روزگی میزان خوراک مصرف شده، افزایش وزن و ضریب تبدیل خوراک محاسبه شد. همچنین میزان خاکستر، کلسیم و فسفر استخوان درشت نی در آخر دوره اندازه گیری شد .
در 21 روزگی از نظر شاخص های تولید تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد مشاهده نگردید(05/0 P >) اما شاخص میزان افزایش وزن در 10 روزگی تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد نشان داد(05/0 >P ). از نظر میزان خاکستر استخوان نیز تفاوت معنی داری بین نمونه های آزمایشی و شاهد مشاهده نشد (05/0 P >)، ولی میزان کلسیم استخوان درشت نی در دو گروه F و G نسبت به شاهد به صورت معنی داری پائین تر بود ( 05/0 P <). همچنین میزان فسفر استخوان در گروه های آزمایشی B، C، F و G ، نسبت به شاهد کمتر و دارای اختلاف معنی داری بود (001/0 P <). ارزش بیولوژیک نسبی نمونه های آزمایشی با توجه به میانگین دو معیار افزایش وزن وخاکستر استخوان برای دی کلسیم فسفات های A، B، C، D، E، F و G به ترتیب 1/98، 3/103، 9/96، 2/100، 9/97، 0/94، 2/100 براورد گردید.

کلیدواژه‌ها