اولین گزارش وقوع میلوانسفالوپاتی ناشی از هرپس ویروس تیپ 1 اسبی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 دامپزشک بخش خصوصی

3 کارشناس آزمایشگاه

چکیده

    میزان شیوع و سبب شناسی هرپس ویروس 1 و 4 اسب در ایران ناشناخته است.  با توجه به پیشرفت قابل توجه صنعت اسب‌داری و پرورش اسب در چند ساله‌ی اخیر در کشور و نیز مشاهده‌ی مواردی از عفونت‌های بالینی عصبی در اسب‌های بعضی از مناطق ایران، این مطالعه برای اولین بار به منظور جداسازی هرپس ویروس تیپ 1 اسبی از موارد مشکوک به میلوانسفالوپاتی در اسب‌داری‌های شهرستان گلپایگان، انجام پذیرفت.  در این بررسی، از 3 مادیان متعلق به اسب‌داری‌های شهرستان گلپایگان که دارای علائم بالینی بی اشتهایی، افسردگی، آتاکسی و زمین‌گیری و مشکوک به آنسفالیت هرپس ویروسی بودند، نمونه‌ی خون گرفته شد.  از بافی کوت استخراج شده از نمونه‌ها جهت تلقیح در حفره‌ی آلانتوئیک تخم‌مرغ جنین‌دار و محیط کشت سلولی RBK، استفاده شد.  DNA ژنومی از هر دو نمونه‌ی مایع آلانتوئیک و مایع کشت سلولی استخراج و جهت ردیابی حضور EHV-1 به روش PCR، ارزیابی شد.  نتایج نشانگر حضور DNA مربوط به EHV-1 در هر سه نمونه بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات