بررسی میزان آلودگی گوسفندان با هرپس ویروس گوسفندی تیپ 2 (OvHV-2) در شهر اهواز با آزمایش PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجو

3 دانش آموخته

4 داشجو داشنگاه علوم پزشکی جندی شاپور

چکیده

    تب نزله‌ای بدخیم (Malignant Catarrhal Fever; MCF) یکی از مهم‌ترین بیماری‌های ویروسی در گاو و انواع دیگری از حیوانات می‌باشد.  این بیماری در گاو توسط دو ویروس مختلف با نام های alcelaphineherpesvirus 1 (AlHV-1) و ovine herpesvirus 2 (OvHV-2) ایجاد می‌گردد.  بر این اساس، MCF دارای دو شکل همه‌گیر وابسته به ویلدبیست یا گوزن یال دار (میزبان طبیعی AlHV-1) و وابسته به گوسفند (میزبان طبیعی OvHV-2) می‌باشد.  این مطالعه جهت بررسی وضعیت آلودگی گوسفندان با OvHV-2 در شهر اهواز صورت گرفته است.  به این منظور 100 نمونه خون از گوسفندان حومه‌ی این شهر جمع‌آوری و آزمایش PCR شدند.  در ابتدا، از هر یک از نمونه‌ها بافی‌کت تهیه شد و DNA بافی‌کت‌ها استخراج شد.  سپس وجود OvHV-2 DNA در نمونه‌های تهیه شده با آزمایش Semi-nested PCR بررسی شد.  بر اساس نتایج آزمایش PCR 82 درصد از گوسفندان نمونه‌گیری شده حامل OvHV-2 DNA بودند.  میزان آلودگی مشاهده شده در این مطالعه نسبت به برخی مطالعات پیشین کم‌تر بود.  این اختلاف ممکن است ناشی از تفاوت‌های نژادی گوسفندان و یا تنوع ژنتیکی OvHV-2 باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات