تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین های سرم و جمعیت میکروبی روده باریک جوجه گوشتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه علمی کاربردی قم

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قم

3 دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

    این پژوهش جهت بررسی تأثیر اسید سیتریک و دو گیاه دارویی رازیانه و شنبلیله بر عملکرد رشد، ایمنی هومورال، پروتئین‌های سرم و جمعیت میکروبی روده‌ی باریک جوجه‌ی گوشتی انجام گردید.  تعداد 225 قطعه جوجه‌ی گوشتی یک روزه نژاد راس 308 به طور تصادفی به 4 تیمار با 6 تکرار و 3 جوجه در هر تکرار تقسیم شدند.  تیمار‌ها شامل 1- جیره‌ی پایه (بدون مواد افزودنی) 2- جیره‌ی پایه + مخلوط مساوی (5/0 درصد) از دو گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه 3- جیره‌ی پایه + مخلوط مساوی (5/0 درصد) از دو گیاه دارویی شنبلیله و رازیانه + 5/0 درصد اسید سیتریک 4- جیره‌ی پایه + 5/0 درصد گیاه دارویی شنبلیله + 5/0 درصد اسید سیتریک 5- جیره‌ی پایه + 5/0 درصد گیاه دارویی رازیانه + اسید سیتریک بودند.  خوراک مصرفی در تیمار 5 به طور معنی‌داری بالاتر از تیمار شاهد بود و ضریب تبدیل غذایی در تیمارهای 2 و 5 به طور معنی‌داری بالاتر از تیمارهای 3 و 4 بود (05/0>p).  پروتئین تام سرم در تیمار 2 نسبت به تیمار 1 بالاتر بود (05/0>p).  نسبت آلبومین به گلوبولین در تیمارهای 3 و 4 نسبت به تیمارهای دیگر به طور معنی‌داری بالاتر بود (05/0>p).  نتایج نشان داد که در مجموع، استفاده از گیاهان رازیانه و شنبلیله به همراه اسید سیتریک اثرات رضایت بخشی روی عملکرد و رشد جوجه‌های گوشتی دارد.

کلیدواژه‌ها