تأثیر اسیدآسکوربیک در جیره ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیب بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه شیلات

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در گروه شیلات

چکیده

    پژوهش حاضر برای ارزیابی سطح مناسب اسید آسکوربیک در جیره‌ی غذایی بر میزان کلاژن استخوان و ترکیبات بدن بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) انجام شد.  پنج جیره‌ی غذایی با مقادیر 0، 50، 100، 200 و 400 میلی‏گرم اسید آسکوربیک در کیلوگرم غذا برای تیمارهای مختلف آزمایشی آماده گردید.  تعداد 600 قطعه بچه ماهی آزاد دریای خزر نیز با وزن 6/0±6/9 گرم تهیه و به صورت تصادفی در پنج تیمار با سه تکرار (40 قطعه ماهی برای هر تیمار) توزیع گردید.  ماهیان به مدت 9 هفته توسط جیره‏های غذایی تغذیه و میزان کلاژن همراه با ترکیب بدن بچه ماهیان آزمایشی بین تیمارهای آزمایشی مقایسه شدند.  نتایج بیانگر اختلاف معنی‏داری در وزن نهایی، میزان کلاژن استخوان و در آنالیز لاشه‌ی بچه ماهیان آزاد دریای خزر بود (05/0p<).  افزایش اسید آسکوربیک در جیره‌ی غذایی باعث افزایش معنی‏دار وزن نهایی ماهیان شده (05/0p<) و به بالاترین میزان (52/3±74/29 گرم) در تیمار 200 میلی‏گرم اسید آسکوربیک رسید.  بیش‌ترین مقدار کلاژن در تیمار حاوی 200 میلی‏گرم اسید آسکوربیک در هر کیلوگرم غذا مشاهده شد، که میزان آن با تیمار شاهد تفاوت معنی‏داری داشت (05/0p<).  بیش‌ترین میزان تجمع چربی و خاکستر نیز در تیمار حاوی 50 میلی‌گرم اسید آسکوربیک به دست آمد.  میزان بهینه‌ی اسید آسکوربیک برای تجمع کلاژن و سنتز پروتئین در عضله‌ی بچه ماهی آزاد دریای خزر بر اساس آزمون پاسخ به سطح به ترتیب برابر با 54/247 و 55/250 میلی‏گرم اسید آسکوربیک در هر کیلوگرم جیره‌ی غذایی به دست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات